Aktualności

 iPFRON+

Czytaj więcej

23 marca, 2023

POWIAT LEGNICKI OGŁASZA NABÓR MIESZKAŃCÓW DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją przez Powiat Legnicki projektu grantowego „Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza wszystkich chętnych Mieszkańców Powiatu Legnickiego do skorzystania z oferowanych form wsparcia w środowisku lokalnym realizowanych
w ramach zadania grantowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem we wskazanych poniżej obszarach prosimy
o uzupełnienie załącznika nr 1 – karty zgłoszeniowej oraz przekazanie uzupełnionych dokumentów
do PCPR w Legnicy osobiście lub na adres : pcpr@powiat-legnicki.eu.

 

 1. Usługi świadczone w miejscu zamieszkania przez specjalistów, tj.: psychologa, pedagoga, doradcę rodziny, prawnika lub rehabilitanta (4 godziny tygodniowo łącznie 128 godzin zegarowych dla jednej osoby ).

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób chorujących przewlekle, osób niepełnosprawnych, także dla ich opiekunów bezpośrednich, osoby w kryzysie bez względu na wiek.

 

Wsparcie pedagogiczne lub doradcy rodziny realizowane będzie w formie długoterminowych oddziaływań, co najmniej w zakresie wspomagania osoby objętej wsparciem oraz jej rodziny w radzeniu sobie z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, w radzeniu sobie w relacjach rodzinnych
oraz w komunikacji interpersonalnej.

Wsparcie psychologiczne realizowane będzie w formie terapii psychologicznej, w zakresie co najmniej wspomagania funkcjonowania osoby objętej wsparciem, w codziennym życiu, zwiększenia skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju.

Wsparcie prawne realizowane będzie w formie stałej pomocy prawnej, co najmniej w sprawach ubezpieczeń społecznych (przyznanie zasiłków, rent, emerytur), majątkowych, lokalowych
oraz w sprawach spadkowych.

Rehabilitacja realizowana będzie  w formie, co najmniej kompleksowego wsparcia kierowanego wobec osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, w celu przywrócenia częściowej sprawności fizycznej lub psychicznej, w zakresie usprawniania narządu ruchu, masażu, kinezyterapii, terapii mowy czy terapii w przebiegu schorzeń neurologicznych.

 1. Usługi opiekuńcze z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych dla mieszkańców powiatu.

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym (60 +), osób chorujących przewlekle bez względu na wiek.

 

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. teleopieki ( opaski medyczne ) realizowane będą dla seniorów ( 60+) lub osób przewlekle chorych – bez limitu wieku. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych
z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych dla mieszkańców powiatu wynika
z konieczności zapewnienia lub podniesienia bezpieczeństwa dla samotnych ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych, które zostają same w swoich domach lub osób, których bliscy udzielają pomocy, jednak z uwagi np. na swoją aktywność zawodową pragną zapewnić większe bezpieczeństwo swoim członkom rodziny wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W razie zagrożenia życia lub zdrowia, system teleopieki alarmuje konsultanta o zaistniałej sytuacji, a także wysyła powiadomienia do bliskich takiej osoby. Dzięki takiemu mechanizmowi można szybko skierować
do domu adekwatną pomoc. Teleopieka jest narzędziem systemu opieki, które realnie podniesie komfort życia osoby wymagającej zwiększonej troski, a także pomoże budować jej poczucie bezpieczeństwa oraz samodzielności. Usługa ta wspierać będzie też bliskich osoby niesamodzielnej, umożliwiając im stały nadzór nad podopiecznym pozostawionym w domu, bez konieczności rezygnowania z planów zawodowych czy życiowych.

 

 

 1. Mieszkania chronione

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób z niepełnosprawnością, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób w kryzysie/ samotnych rodziców oraz usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej

 

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym maksymalnie do 2 miesięcy.

 

 1. Mieszkania chronione treningowe

Mieszkańcy tego typu mieszkań będą uczyli się, jak samodzielnie dbać o zdrowie, gospodarować pieniędzmi, spędzać wolny czas, załatwiać sprawy w urzędach, przygotowywać posiłki, robić zakupy, prać, sprzątać. Sami opłacą czynsz, prąd, wodę, pokryją koszty wyżywienia, zakupu lekarstw, przejazdów, udziału w imprezach kulturalno-rekreacyjnych i wycieczkach.

Decyzję o skierowaniu

do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawać się będzie  na czas określony.

 

 1. Mieszkania chronione wspierane

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Mieszkanie będzie alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Służyć będzie osobom niesamodzielnym, szczególnie starszym, z niepełnosprawnością, wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

Jest to forma wsparcia wspomagająca te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Decyzję o skierowaniu

do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawać się będzie  na czas określony.

 

 

 1. Szkolenia dla personelu realizującego specjalistyczne usługi wsparcia środowiskowego
  na terenie Powiatu Legnickiego.

 

Oferta kierowana jest do :

Pracowników pomocy społecznej na terenie Powiatu Legnickiego.

 

Szkolenie obejmuje 64 godziny zajęć warsztatowych dla grupy do 20 osób,

kierowane jest do personelu realizującego usługi społeczne w środowisku, w tym usługi wsparcia środowiskowego, w zakresie:

 1. nabywania i rozwijania kompetencji społecznych zwiększających umiejętności bezpośredniej pracy z podopiecznymi w środowisku – osobami w podeszłym wieku, przewlekle   chorymi, niepełnosprawnymi, w tym z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie psychicznym, pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej, osobami z problemem samotnego macierzyństwa,
 2. pierwszej pomocy przedmedycznej,
 3. zarządzania czasem i organizacji pracy w środowisku,
 4. umiejętności budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz utrzymywania granic,
 5. asertywności w relacji z osobą niepełnosprawną,
 6. podnoszenia kompetencji w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy z podopiecznymi,
 7. umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, w tym efektywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
 8. rozwiązywania konfliktów,
 9. umiejętności motywowania podopiecznego do zmiany,
 10. umiejętności współpracy i empatii wobec podopiecznego,
 11. radzenia sobie ze stresem w pracy i nabywania umiejętności obniżania napięcia psychicznego.

 

 

 1. Szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

 

Oferta kierowana jest do :

Wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej z terenu Powiatu Legnickiego

 

Całość szkolenia obejmuje 80 godzin warsztatowych  dla grupy do 20 wychowanków pieczy zastępczej  i będzie realizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz w terenie.

Zakres tematyczny spotkań obejmuje:

 • rozwijanie i nabywanie kompetencji twardych, tj. umiejętności zaspokajania potrzeb życiowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, uczestniczenia w życiu społecznym, poszukiwania pracy, tj.:
 1. załatwianie spraw w banku, bankowość mobilna i internetowa,
 2. sprawy w ZUS,
 3. założenie profilu zaufanego,
 4. deklaracja w POZ,
 5. rozliczenia w US, podatki,
 6. sprawy w PUP – rejestracja jako osoba bezrobotna, poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 7. zarządzanie budżetem domowym,
 8. zasady etykiety,
 9. pierwsza pomoc przedmedyczna;

2) rozwijanie i nabywanie kompetencji miękkich, tj. nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych:

 1. radzenie sobie ze stresem, sposoby obniżania napięcia psychicznego oraz odreagowania napięć,
 2. komunikacja interpersonalna,
 3. asertywność w relacjach rówieśniczych, skuteczne mówienie „nie” w sytuacjach ryzykownych,
 4. radzenie sobie z porażką, umiejętności zdrowej rywalizacji,
 5. autoprezentacja w procesie poszukiwania zatrudnienia,
 6. rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
 7. właściwe zarządzanie czasem i sposoby organizowania czasu wolnego,
 8. motywacja do rozwoju osobistego i motywacja do zmiany.

 

 1. Konsultacje w Punkcie Usług Środowiskowych świadczone przez specjalistów.

 

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób z niepełnosprawnością, osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym opiekunów tych osób, osób w kryzysie/ samotnych rodziców oraz usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze

 

Usługi świadczone przez specjalistów w formie porad telefonicznych lub stacjonarnych przez psychologa, pedagoga lub radcę prawnego stacjonarnie w Punkcie Usług Środowiskowych adres: Legnica Pl. Słowiański

 

Załącznik nr 1 karta zgłoszeniowa do grantu i zgoda

 

 

Czytaj więcej

01 marca, 2023

Uwaga szkolenie! Zapraszamy chętnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że organizuje kolejną edycję szkolenia dla kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
w terminie od 24 marca 2023 r.
Zakres spotkań obejmuje 52 godziny dydaktyczne i 10 godzin praktyk.

Szkolenie prowadzone będzie autorskim Programem Szkoleniowym „Rodzina” opracowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych
i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Szkolenie poprowadzą certyfikowani trenerzy Programu Szkoleniowego „Rodzina” – pracownicy PCPR w Legnicy. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka. Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podniosą swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskają niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym.

 

Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

– dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości i potrzeb
w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica/opiekuna zastępczego,

– pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych, innych
i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników i dalszej rodziny,

–  uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny,

– stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zapraszamy osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą do wzięcia udziału w szkoleniu! Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy celem uzyskania dodatkowych informacji
o prowadzonym szkoleniu.

Czytaj więcej

13 lutego, 2023

Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji – Szkolenie

 

W dniach 17 i 18 stycznia 2023 r. odbyło się szkolenie dot. „Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji”, w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów
i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” do którego przystąpił Powiat Legnicki.

2 dniowe spotkanie zostało zorganizowane przez Partnera Projektu ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej –  Fundację Flexi Mind. Fundacja zapewnia wsparcie przy tworzeniu planu deinstytucjonalizacji w ramach projektu grantowego w formie organizowanych warsztatów i  szkoleń w zakresie deinstytucjonalizacji,  doradztwa eksperckiego oraz organizacji wizyt studyjnych.

Szkolenie poprowadziła p. Iwona Niedojadło – koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz „Seniorzy mają głos”. Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, który  jest realizatorem działań w ramach projektu grantowego w Powiecie Legnickim, liczni przedstawiciele jednostek Powiatu Legnickiego oraz Ośrodków Pomocy Społecznych funkcjonujących w poszczególnych gminach Powiatu Legnickiego. W grupie wskazanych osób znaleźli się powołani reprezentanci Zespołu ds. Opracowania Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w Powiecie Legnickim.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z pojęciem deinstytucjonalizacji z różnej perspektywy, dokumentami regulującymi proces deinstytucjonalizacji na poziomie kraju i prawa lokalnego oraz z szerokim katalogiem usług społecznych świadczonych w środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

20 stycznia, 2023

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

 

 

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Legnickim Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1.678.000,00 PLN z czego ze środków europejskich 1.414.218,40 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

W ramach zaplanowanych działań na terenie powiatu legnickiego  powstanie mi.in. 7 mieszkań chronionych, w których okresowo będą mogli zamieszkać mieszkańcy powiatu znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej wiekiem, niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą lub kryzysem, a także pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej. W mieszkaniach chronionych mieszkańcy będą mieli zagwarantowane usługi bytowe oraz wsparcie specjalistyczne lub, w razie potrzeby, usługi opiekuńcze.

Czytaj więcej

03 listopada, 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
  z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 • odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 • w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Osoby zainteresowane prosimy  o kontakt z tutejszym Centrum pod numerami: 76/7243486 , 76/7243465

 

Czytaj więcej

02 listopada, 2022

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane prosimy  o kontakt z tutejszym Centrum pod numerami: 76/7243486 , 76/7243465

Czytaj więcej

26 października, 2022

Default Photo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy serdecznie zaprasza do obejrzenia relacji z uroczystego podpisania umowy o powierzenie grantu przez Pana Adama Babuśkę Starostę Powiatu Legnickiego.

Powiat Legnicki przystąpił do konkursu grantowego w ramach projektu pt. „Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Celem głównym projektu grantowego jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 gminach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu wybranych z terenu całego kraju, w ramach przeprowadzonego konkursu grantowego.
Powiat Legnicki jako jedyny na terenie Województwa Dolnośląskiego oraz z 7 pozycją na tle całego kraju zakwalifikował się do otrzymania grantu z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 1 678 000 zł.
W dniu 12.10.2022 r. doszło do uroczystego podpisania umowy o powierzenie grantu przez Pana Adama Babuśkę Starostę Powiatu Legnickiego i Panią Minister Marlenę Maląg w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości ( a w szczególności 24:13 dot. Powiatu Legnickiego):

Więcej na ten temat uroczystego podpisania umowy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej : http://www.gov.pl/web/rodzina/32-mln-zl-na-rozwoj-uslug-spolecznych

Czytaj więcej

12 października, 2022

Default Photo

Czekamy na kandydatów do udziału w PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

Psychoterapia grupowa

Wiele badań potwierdza wysoką skuteczność psychoterapii grupowej. To może być szczególnie wartościowa forma terapii dla osób przeżywających trudności
w relacjach, ponieważ w grupie terapeutycznej odtworzy się indywidualny sposób budowania relacji każdego z uczestników. W atmosferze bezpieczeństwa i  zaufania uczestnicy mogą obserwować własne wzorce tworzenia relacji, a dzięki informacjom zwrotnym od innych uczestników i terapeutów mają szansę zobaczyć, jak to wpływa na grupę. W konsekwencji będą mogli bardziej świadomie kształtować sposób wchodzenia w interakcje społeczne, a w perspektywie podnieść poziom satysfakcji
z tworzonych związków.

Celem psychoterapii grupowej jest wspólne z terapeutami poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego obecne przekonania i sposoby funkcjonowania
w niezrozumiały dla uczestnika sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, cierpienia, poczucia braku sensu czy dyskomfortu.

Do kogo skierowana jest oferta?

Do osób:

 • mających trudności z tworzeniem i podtrzymywaniem relacji interpersonalnych;
 • chcących się nauczyć lub ćwiczyć wyrażanie swoich uczuć, myśli i potrzeb;
 • szukających zasobów potrzebnych do tworzenia intymnych relacji partnerskich;
 • doświadczających poczucia opuszczenia, niezrozumienia, osamotnienia;
 • przeżywających konflikty w relacjach z bliskimi;
 • pragnących lepiej zrozumieć siebie, swoje odczucia i postawy w relacjach;
 • szukających nowych dróg wyjścia z przeżywanej sytuacji kryzysowej;
 • poszukujących nowych sposobów i motywacji do działania.

Praca grupowa zostanie poprzedzona konsultacjami indywidualnymi z kandydatami. Celem jest przygotowanie do pracy w grupie.

Przy czym nie każdy kandydat może stać się uczestnikiem grupy.

Konsultacje indywidualne – w zależności od potrzeb mogą obejmować od 1 do 3 spotkań po 50 minut.

Mają one na celu szczegółowe zebranie wywiadu, omówienie natury występujących trudności oraz wspólne ustalenie celu psychoterapii.

Grupa – maksymalnie 5 osób

Czas trwania sesji grupowych – 1 sesja, to 1,5 godziny zegarowe

Częstotliwość – poniedziałki, 1 raz w tygodniu

Kiedy? – od listopada

 

Osoby decydujące się na pracę w grupie deklarują uczestnictwo w całym cyklu spotkań.

Prowadząca

Katarzyna Jasielewicz – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS
we Wrocławiu, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka Certyfikowanej Szkoły Praktyków Pracy z Ciałem Doroty Hołówki i Ady Stolarczyk w Nowej Psychologii w Krakowie. Posiada doświadczenie
w pracy na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym, Dziennym i Rehabilitacyjnym, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Kontakt:
Katarzyna Jasielewicz – 530 751 643

Czytaj więcej

04 października, 2022