Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024
Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Termin i sposób składania dokumentów

Karty zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 19.01.2024 do dnia 09.02.2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Karty zgłoszenia można  przesyłać pocztą tradycyjną na adres ww. jednostki lub składać osobiście w pokoju nr 308,309

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia
 2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 3. Zakres czynności

Dla osoby pełniącej rolę opiekuna

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. PIT 2
 3. Oświadczenie opiekuna

Opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia

W przypadku, gdy usługi „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, będą świadczone nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi, wymagane są także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na weryfikację w Krajowym Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym
 3. pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze
  strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Karta zgłoszenia

Zakres czynności

  Dla osoby pełniącej rolę opiekuna

  1. Kwestionariusz osobowy,
  2. PIT 2
  3. Oświadczenie opiekuna