Aktualności

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

 

 

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Legnickim Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1.678.000,00 PLN z czego ze środków europejskich 1.414.218,40 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

W ramach zaplanowanych działań na terenie powiatu legnickiego  powstanie mi.in. 7 mieszkań chronionych, w których okresowo będą mogli zamieszkać mieszkańcy powiatu znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej wiekiem, niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą lub kryzysem, a także pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej. W mieszkaniach chronionych mieszkańcy będą mieli zagwarantowane usługi bytowe oraz wsparcie specjalistyczne lub, w razie potrzeby, usługi opiekuńcze.

Czytaj więcej

03 listopada, 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
  z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 • odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 • w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Osoby zainteresowane prosimy  o kontakt z tutejszym Centrum pod numerami: 76/7243486 , 76/7243465

 

Czytaj więcej

02 listopada, 2022

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane prosimy  o kontakt z tutejszym Centrum pod numerami: 76/7243486 , 76/7243465

Czytaj więcej

26 października, 2022

Default Photo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy serdecznie zaprasza do obejrzenia relacji z uroczystego podpisania umowy o powierzenie grantu przez Pana Adama Babuśkę Starostę Powiatu Legnickiego.

Powiat Legnicki przystąpił do konkursu grantowego w ramach projektu pt. „Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Celem głównym projektu grantowego jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 gminach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu wybranych z terenu całego kraju, w ramach przeprowadzonego konkursu grantowego.
Powiat Legnicki jako jedyny na terenie Województwa Dolnośląskiego oraz z 7 pozycją na tle całego kraju zakwalifikował się do otrzymania grantu z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 1 678 000 zł.
W dniu 12.10.2022 r. doszło do uroczystego podpisania umowy o powierzenie grantu przez Pana Adama Babuśkę Starostę Powiatu Legnickiego i Panią Minister Marlenę Maląg w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości ( a w szczególności 24:13 dot. Powiatu Legnickiego):

Więcej na ten temat uroczystego podpisania umowy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej : http://www.gov.pl/web/rodzina/32-mln-zl-na-rozwoj-uslug-spolecznych

Czytaj więcej

12 października, 2022

Default Photo

Czekamy na kandydatów do udziału w PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

Psychoterapia grupowa

Wiele badań potwierdza wysoką skuteczność psychoterapii grupowej. To może być szczególnie wartościowa forma terapii dla osób przeżywających trudności
w relacjach, ponieważ w grupie terapeutycznej odtworzy się indywidualny sposób budowania relacji każdego z uczestników. W atmosferze bezpieczeństwa i  zaufania uczestnicy mogą obserwować własne wzorce tworzenia relacji, a dzięki informacjom zwrotnym od innych uczestników i terapeutów mają szansę zobaczyć, jak to wpływa na grupę. W konsekwencji będą mogli bardziej świadomie kształtować sposób wchodzenia w interakcje społeczne, a w perspektywie podnieść poziom satysfakcji
z tworzonych związków.

Celem psychoterapii grupowej jest wspólne z terapeutami poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego obecne przekonania i sposoby funkcjonowania
w niezrozumiały dla uczestnika sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, cierpienia, poczucia braku sensu czy dyskomfortu.

Do kogo skierowana jest oferta?

Do osób:

 • mających trudności z tworzeniem i podtrzymywaniem relacji interpersonalnych;
 • chcących się nauczyć lub ćwiczyć wyrażanie swoich uczuć, myśli i potrzeb;
 • szukających zasobów potrzebnych do tworzenia intymnych relacji partnerskich;
 • doświadczających poczucia opuszczenia, niezrozumienia, osamotnienia;
 • przeżywających konflikty w relacjach z bliskimi;
 • pragnących lepiej zrozumieć siebie, swoje odczucia i postawy w relacjach;
 • szukających nowych dróg wyjścia z przeżywanej sytuacji kryzysowej;
 • poszukujących nowych sposobów i motywacji do działania.

Praca grupowa zostanie poprzedzona konsultacjami indywidualnymi z kandydatami. Celem jest przygotowanie do pracy w grupie.

Przy czym nie każdy kandydat może stać się uczestnikiem grupy.

Konsultacje indywidualne – w zależności od potrzeb mogą obejmować od 1 do 3 spotkań po 50 minut.

Mają one na celu szczegółowe zebranie wywiadu, omówienie natury występujących trudności oraz wspólne ustalenie celu psychoterapii.

Grupa – maksymalnie 5 osób

Czas trwania sesji grupowych – 1 sesja, to 1,5 godziny zegarowe

Częstotliwość – poniedziałki, 1 raz w tygodniu

Kiedy? – od listopada

 

Osoby decydujące się na pracę w grupie deklarują uczestnictwo w całym cyklu spotkań.

Prowadząca

Katarzyna Jasielewicz – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS
we Wrocławiu, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka Certyfikowanej Szkoły Praktyków Pracy z Ciałem Doroty Hołówki i Ady Stolarczyk w Nowej Psychologii w Krakowie. Posiada doświadczenie
w pracy na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym, Dziennym i Rehabilitacyjnym, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Kontakt:
Katarzyna Jasielewicz – 530 751 643

Czytaj więcej

04 października, 2022

Default Photo

Warsztaty interaktywne, pt. „Skąd bierze się miedź”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy serdecznie zaprasza na warsztaty interaktywne, pt. „Skąd bierze się miedź”, prowadzone przez pracowników Zakładu Wzbogacania Rud rejon Lubin w ramach projektu, pn. „Dzieci Miedzi”.

Zajęcia odbędą się 20 października (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Legnicy, sala 3A, pl. Słowiański 1.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu legnickiego w grupach wiekowych:

 • dzieci w wieku od 4 do 9 lat o godz. 12:30
 • dzieci w wieku 10-17 lat o godz. 15:00

Warsztaty dla dzieci i młodzieży to okazja do poznania tradycji górniczych oraz nauka poprzez zabawę. Prowadzący zajęcia – na co dzień pracownicy ZWR, za pomocą miniaturowych maszyn i szeregu interaktywnych zajęć pokażą uczestnikom skąd bierze się miedź i jak wygląda proces jej produkcji.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 76 72 43 483

Czytaj więcej

04 października, 2022

Default Photo

Bezpłatne zajęcia z matematyki

Zapraszamy dzieci i młodzież

szkół podstawowych i średnich na bezpłatne zajęcia z matematyki. Treść zajęć będzie dostosowana do potrzeb uczniów, w tym przyszłych maturzystów.

Matematyka bez stresu, wykładana prostym i zrozumiałym językiem

Jeśli zależy Ci na osiąganiu lepszych rezultatów

Pierwsze zajęcia już 10 października 2022 r. od godziny 18:00-19:00  w siedzibie PCPR w Legnicy, III piętro, pok. 349, budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Zajęcia będą prowadzone w każdy poniedziałek przez

dr inż. Tomasza Siwulskiego

ZAPISY w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, osobiście w pokoju 355 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00  lub pod numerem telefonu: 76 72 43 467

Czytaj więcej

04 października, 2022

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Czytaj więcej

27 września, 2022

ZAJĘCIA ARTTERAPII

Czytaj więcej

12 września, 2022