OIK – Aktualności

Program Osłonowy

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023 r.

Powiat Legnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Punkt wsparcia dzieci i młodzieży ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Działania dofinansowano w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Priorytet II. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 47 900,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 35 900,00 zł

W imieniu Powiatu Legnickiego zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.
Cel projektu: zwiększenie dostępności usług specjalistycznych na rzecz osób zagrożonych
i doznających przemocy w rodzinie w powiecie legnickim
Grupą docelową są osoby doznające przemocy w rodzinie lub zagrożone przemocą domową, głównie:
⦁ dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych przemocą oraz ich
⦁ rodzice/ opiekunowie
⦁ inne osoby dorosłe, które doznały lub są zagrożone przemocą.
W ramach projektu realizowane są działania:
⦁ profilaktyczne; spotkania dzieci i młodzieży z edukatorem na terenie szkół Powiatu Legnickiego. Tematy spotkań – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem w obszarze przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, skutków doświadczania przemocy oraz
o możliwościach i miejscach otrzymania niezbędnego, specjalistycznego wsparcia
i pomocy, w tym o instytucjach/ placówkach/ ośrodkach, które takie wsparcie zapewniają;
⦁ informacyjno-edukacyjne; broszury i ulotki – tematyka z zakresu profilaktyki przemocy domowej;
⦁ specjalistyczna indywidualna pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/ opiekunów; dodatkowa, cotygodniowa dostępność psychologa;
⦁ specjalistyczna pomoc i wsparcie dla osób dorosłych, ofiar i zagrożonych przemocą
w rodzinie; w formie indywidualnej i grupowej; dodatkowa, cotygodniowa dostępność psychologa, psychoterapeuty;
⦁ pomoc specjalistyczna lekarza psychiatry dla małoletnich i osób dorosłych (rodziców/ opiekunów tych dzieci) ze wskazaniami do otrzymania takiej pomocy oraz osób dorosłych borykających się z trudnościami, w tym wynikającymi z doświadczania przemocy;
⦁ terapeutyczne – warsztaty arteterapii, sensoplastyki i integracji rodzin dla dzieci
i młodzieży oraz ich bliskich; w formie grupowej i indywidualnej – wg wskazań specjalisty.
Termin realizacji zadania: od maja do 31 grudnia 2023 r.