Aktualności

Default Photo

Trwa rekrutacja do udziału
w
Programie psychologiczno-terapeutycznym
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program realizowany jest w formie spotkań grupowych (20 godzin)
i indywidualnych (2 sesje dla jednego uczestnika w łącznej liczbie 16 godzin).

Zajęcia:

 • rozpoczną się po zebraniu grupy 8 osób,
 • będą się odbywały jeden raz w tygodniu (5 sobót) po 4 godziny.

Program psychologiczno-terapeutyczny – Czym jest?

To jedno z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce.

Celem programu i zastosowanych w nim oddziaływań jest poprawa jakości życia rodzin dotkniętych przemocą, poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji sprawców przemocy w zakresie komunikacji z osobami najbliższymi, bez stosowania przemocy.

 

Zastosowane oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne stanowią uzupełnienie i rozwinięcie treści przekazanych podczas warsztatów korekcyjno-edukacyjnych. Wsparcie to koncentrowane jest przede wszystkim na sposobie funkcjonowania i myślenia uczestników programu.

 

Program kierowany jest w szczególności do:

 • osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny,
 • osób, które aktualnie biorą udział w programie korekcyjno-edukacyjnym (cykl jest w końcowej fazie realizacji oraz prowadzone są działania rekrutacyjne do programu psychologiczno-terapeutycznego) i z diagnozy dokonanej przez realizatora programu korekcyjno-edukacyjnego wynika wskazanie, a ze strony uczestnika gotowość do dalszej, pogłębionej pracy,
 • osób, które nie uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym, ale prezentują dużą świadomość i motywację do pracy nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania
  w relacjach rodzinnych, np. w wyniku innych kontaktów ze specjalistami (terapeutami, psychoterapeutami, innymi specjalistami).

Wskazania do udziału w programie psychologiczno-terapeutycznym mają też pary małżeńskie/partnerskie, których relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad korekcją/rozwojem relacji rodzinnych.

 

Udział w oddziaływaniach jest NIEODPŁATNY!

Realizatorem Programu w 2023 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy.

Na temat organizacji i realizacji oddziaływań, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w pok. 355 bądź pod numerem telefonu 76 72 43 467.

 

Czytaj więcej

09 czerwca, 2023

Default Photo

Trwa rekrutacja do udziału
w
Programie korekcyjno–edukacyjnym
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program realizowany jest w formie spotkań grupowych (60 godzin)
i indywidualnych (2 sesje dla jednego uczestnika).

Zajęcia:

 • rozpoczną się po zebraniu grupy 10 osób,
 • będą się odbywały jeden raz w tygodniu (soboty) po 4 do 5 godzin.

Program korekcyjno-edukacyjny – Czym jest?

To jedno z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce.

Celem programu i zastosowanych w nim oddziaływań jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowania pozytywnych wzorców relacji międzyludzkich.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań u osób stosujących przemoc wobec osób najbliższych, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu względem ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program kierowany jest w szczególności do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy
  w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym w wyniku innych okoliczności (w tym m.in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Realizatorem Programu w 2023 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy.

Na temat organizacji i realizacji oddziaływań, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w pok. 355 bądź pod numerem telefonu 76 72 43 467.

 

Czytaj więcej

09 czerwca, 2023

Realizatorem Programu w 2023 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy. Na temat organizacji i realizacji oddziaływań, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w pok. 355 bądź pod numerem telefonu 76 72 43 467.

POWIATOWY PIKNIK INTEGRACYJNY „RODZINA BEZ BARIER”

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Zespołem Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z powiatu Legnickiego wraz z dziećmi na II edycję Powiatowego Pikniku Integracyjnego „Rodzina Bez Barier”. Tegoroczny piknik odbędzie się 24 czerwca w siedzibie Letia Buissnes Center, przy ul. Rycerskiej 24. Wspólną zabawę zaczynamy o godz. 10:00. Dla naszych gości przewidujemy wiele atrakcji, min. wystawa zwierząt egzotycznych, koło fortuny, mini park z dmuchańcami, liczne gry i zabawy przygotowane przez naszych partnerów i przyjaciół.

 

Czytaj więcej

06 czerwca, 2023

Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zakończyło kolejną już edycję szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, odbyło się w terminie 24 marca 2023 r. do 8 maja 2023 r. natomiast szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w terminie od 18 do 22 maja 2023 r.

Celem szkolenia było przygotowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie przez osoby pracujące na rzecz dziecka i rodziny umiejętności wzmacniania i wspierania rodziny, zarówno rodziny naturalnej dziecka, jak i zastępczej (spokrewnionej z dzieckiem, niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego).

Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podnieśli swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskali niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym. Kandydaci mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń oraz spotkań ze specjalistami. Szkolenie ukończyło 20 osób (rodziny zastępcze niezawodowe) oraz 10 osób (rodziny zastępcze zawodowe).

Naszym nowym rodzicom zastępczym życzymy powodzenia w realizacji powierzonych im zadań, satysfakcji, spokoju i radości z każdego dnia spędzonego z podopiecznymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w 2023 r. powiększyło kadrę trenerską o 2 nowych trenerów Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, licencjonowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”
w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

 

 

            Wszelkie informacje  dotyczące jak zostać RODZINĄ ZASTĘPCZĄ oraz uczestnictwa
w BEZPŁATNYM SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy  pl.  Słowiański 1, tel. 76/ 72 43 465

Czytaj więcej

02 czerwca, 2023

 iPFRON+

Czytaj więcej

23 marca, 2023

POWIAT LEGNICKI OGŁASZA NABÓR MIESZKAŃCÓW DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją przez Powiat Legnicki projektu grantowego „Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza wszystkich chętnych Mieszkańców Powiatu Legnickiego do skorzystania z oferowanych form wsparcia w środowisku lokalnym realizowanych
w ramach zadania grantowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem we wskazanych poniżej obszarach prosimy
o uzupełnienie załącznika nr 1 – karty zgłoszeniowej oraz przekazanie uzupełnionych dokumentów
do PCPR w Legnicy osobiście lub na adres : pcpr@powiat-legnicki.eu.

 

 1. Usługi świadczone w miejscu zamieszkania przez specjalistów, tj.: psychologa, pedagoga, doradcę rodziny, prawnika lub rehabilitanta (4 godziny tygodniowo łącznie 128 godzin zegarowych dla jednej osoby ).

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób chorujących przewlekle, osób niepełnosprawnych, także dla ich opiekunów bezpośrednich, osoby w kryzysie bez względu na wiek.

 

Wsparcie pedagogiczne lub doradcy rodziny realizowane będzie w formie długoterminowych oddziaływań, co najmniej w zakresie wspomagania osoby objętej wsparciem oraz jej rodziny w radzeniu sobie z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, w radzeniu sobie w relacjach rodzinnych
oraz w komunikacji interpersonalnej.

Wsparcie psychologiczne realizowane będzie w formie terapii psychologicznej, w zakresie co najmniej wspomagania funkcjonowania osoby objętej wsparciem, w codziennym życiu, zwiększenia skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju.

Wsparcie prawne realizowane będzie w formie stałej pomocy prawnej, co najmniej w sprawach ubezpieczeń społecznych (przyznanie zasiłków, rent, emerytur), majątkowych, lokalowych
oraz w sprawach spadkowych.

Rehabilitacja realizowana będzie  w formie, co najmniej kompleksowego wsparcia kierowanego wobec osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, w celu przywrócenia częściowej sprawności fizycznej lub psychicznej, w zakresie usprawniania narządu ruchu, masażu, kinezyterapii, terapii mowy czy terapii w przebiegu schorzeń neurologicznych.

 1. Usługi opiekuńcze z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych dla mieszkańców powiatu.

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym (60 +), osób chorujących przewlekle bez względu na wiek.

 

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. teleopieki ( opaski medyczne ) realizowane będą dla seniorów ( 60+) lub osób przewlekle chorych – bez limitu wieku. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych
z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych dla mieszkańców powiatu wynika
z konieczności zapewnienia lub podniesienia bezpieczeństwa dla samotnych ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych, które zostają same w swoich domach lub osób, których bliscy udzielają pomocy, jednak z uwagi np. na swoją aktywność zawodową pragną zapewnić większe bezpieczeństwo swoim członkom rodziny wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W razie zagrożenia życia lub zdrowia, system teleopieki alarmuje konsultanta o zaistniałej sytuacji, a także wysyła powiadomienia do bliskich takiej osoby. Dzięki takiemu mechanizmowi można szybko skierować
do domu adekwatną pomoc. Teleopieka jest narzędziem systemu opieki, które realnie podniesie komfort życia osoby wymagającej zwiększonej troski, a także pomoże budować jej poczucie bezpieczeństwa oraz samodzielności. Usługa ta wspierać będzie też bliskich osoby niesamodzielnej, umożliwiając im stały nadzór nad podopiecznym pozostawionym w domu, bez konieczności rezygnowania z planów zawodowych czy życiowych.

 

 

 1. Mieszkania chronione

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób z niepełnosprawnością, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób w kryzysie/ samotnych rodziców oraz usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej

 

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym maksymalnie do 2 miesięcy.

 

 1. Mieszkania chronione treningowe

Mieszkańcy tego typu mieszkań będą uczyli się, jak samodzielnie dbać o zdrowie, gospodarować pieniędzmi, spędzać wolny czas, załatwiać sprawy w urzędach, przygotowywać posiłki, robić zakupy, prać, sprzątać. Sami opłacą czynsz, prąd, wodę, pokryją koszty wyżywienia, zakupu lekarstw, przejazdów, udziału w imprezach kulturalno-rekreacyjnych i wycieczkach.

Decyzję o skierowaniu

do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawać się będzie  na czas określony.

 

 1. Mieszkania chronione wspierane

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Mieszkanie będzie alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Służyć będzie osobom niesamodzielnym, szczególnie starszym, z niepełnosprawnością, wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

Jest to forma wsparcia wspomagająca te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Decyzję o skierowaniu

do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawać się będzie  na czas określony.

 

 

 1. Szkolenia dla personelu realizującego specjalistyczne usługi wsparcia środowiskowego
  na terenie Powiatu Legnickiego.

 

Oferta kierowana jest do :

Pracowników pomocy społecznej na terenie Powiatu Legnickiego.

 

Szkolenie obejmuje 64 godziny zajęć warsztatowych dla grupy do 20 osób,

kierowane jest do personelu realizującego usługi społeczne w środowisku, w tym usługi wsparcia środowiskowego, w zakresie:

 1. nabywania i rozwijania kompetencji społecznych zwiększających umiejętności bezpośredniej pracy z podopiecznymi w środowisku – osobami w podeszłym wieku, przewlekle   chorymi, niepełnosprawnymi, w tym z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie psychicznym, pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej, osobami z problemem samotnego macierzyństwa,
 2. pierwszej pomocy przedmedycznej,
 3. zarządzania czasem i organizacji pracy w środowisku,
 4. umiejętności budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz utrzymywania granic,
 5. asertywności w relacji z osobą niepełnosprawną,
 6. podnoszenia kompetencji w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy z podopiecznymi,
 7. umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, w tym efektywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
 8. rozwiązywania konfliktów,
 9. umiejętności motywowania podopiecznego do zmiany,
 10. umiejętności współpracy i empatii wobec podopiecznego,
 11. radzenia sobie ze stresem w pracy i nabywania umiejętności obniżania napięcia psychicznego.

 

 

 1. Szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

 

Oferta kierowana jest do :

Wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej z terenu Powiatu Legnickiego

 

Całość szkolenia obejmuje 80 godzin warsztatowych  dla grupy do 20 wychowanków pieczy zastępczej  i będzie realizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz w terenie.

Zakres tematyczny spotkań obejmuje:

 • rozwijanie i nabywanie kompetencji twardych, tj. umiejętności zaspokajania potrzeb życiowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, uczestniczenia w życiu społecznym, poszukiwania pracy, tj.:
 1. załatwianie spraw w banku, bankowość mobilna i internetowa,
 2. sprawy w ZUS,
 3. założenie profilu zaufanego,
 4. deklaracja w POZ,
 5. rozliczenia w US, podatki,
 6. sprawy w PUP – rejestracja jako osoba bezrobotna, poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 7. zarządzanie budżetem domowym,
 8. zasady etykiety,
 9. pierwsza pomoc przedmedyczna;

2) rozwijanie i nabywanie kompetencji miękkich, tj. nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych:

 1. radzenie sobie ze stresem, sposoby obniżania napięcia psychicznego oraz odreagowania napięć,
 2. komunikacja interpersonalna,
 3. asertywność w relacjach rówieśniczych, skuteczne mówienie „nie” w sytuacjach ryzykownych,
 4. radzenie sobie z porażką, umiejętności zdrowej rywalizacji,
 5. autoprezentacja w procesie poszukiwania zatrudnienia,
 6. rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
 7. właściwe zarządzanie czasem i sposoby organizowania czasu wolnego,
 8. motywacja do rozwoju osobistego i motywacja do zmiany.

 

 1. Konsultacje w Punkcie Usług Środowiskowych świadczone przez specjalistów.

 

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób z niepełnosprawnością, osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym opiekunów tych osób, osób w kryzysie/ samotnych rodziców oraz usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze

 

Usługi świadczone przez specjalistów w formie porad telefonicznych lub stacjonarnych przez psychologa, pedagoga lub radcę prawnego stacjonarnie w Punkcie Usług Środowiskowych adres: Legnica Pl. Słowiański

 

Załącznik nr 1 karta zgłoszeniowa do grantu i zgoda

 

 

Czytaj więcej

01 marca, 2023

Uwaga szkolenie! Zapraszamy chętnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że organizuje kolejną edycję szkolenia dla kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
w terminie od 24 marca 2023 r.
Zakres spotkań obejmuje 52 godziny dydaktyczne i 10 godzin praktyk.

Szkolenie prowadzone będzie autorskim Programem Szkoleniowym „Rodzina” opracowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych
i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Szkolenie poprowadzą certyfikowani trenerzy Programu Szkoleniowego „Rodzina” – pracownicy PCPR w Legnicy. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka. Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podniosą swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskają niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym.

 

Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

– dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości i potrzeb
w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica/opiekuna zastępczego,

– pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych, innych
i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników i dalszej rodziny,

–  uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny,

– stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zapraszamy osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą do wzięcia udziału w szkoleniu! Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy celem uzyskania dodatkowych informacji
o prowadzonym szkoleniu.

Czytaj więcej

13 lutego, 2023

Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji – Szkolenie

 

W dniach 17 i 18 stycznia 2023 r. odbyło się szkolenie dot. „Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji”, w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów
i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” do którego przystąpił Powiat Legnicki.

2 dniowe spotkanie zostało zorganizowane przez Partnera Projektu ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej –  Fundację Flexi Mind. Fundacja zapewnia wsparcie przy tworzeniu planu deinstytucjonalizacji w ramach projektu grantowego w formie organizowanych warsztatów i  szkoleń w zakresie deinstytucjonalizacji,  doradztwa eksperckiego oraz organizacji wizyt studyjnych.

Szkolenie poprowadziła p. Iwona Niedojadło – koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz „Seniorzy mają głos”. Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, który  jest realizatorem działań w ramach projektu grantowego w Powiecie Legnickim, liczni przedstawiciele jednostek Powiatu Legnickiego oraz Ośrodków Pomocy Społecznych funkcjonujących w poszczególnych gminach Powiatu Legnickiego. W grupie wskazanych osób znaleźli się powołani reprezentanci Zespołu ds. Opracowania Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w Powiecie Legnickim.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z pojęciem deinstytucjonalizacji z różnej perspektywy, dokumentami regulującymi proces deinstytucjonalizacji na poziomie kraju i prawa lokalnego oraz z szerokim katalogiem usług społecznych świadczonych w środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

20 stycznia, 2023

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

 

 

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Legnickim Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1.678.000,00 PLN z czego ze środków europejskich 1.414.218,40 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

W ramach zaplanowanych działań na terenie powiatu legnickiego  powstanie mi.in. 7 mieszkań chronionych, w których okresowo będą mogli zamieszkać mieszkańcy powiatu znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej wiekiem, niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą lub kryzysem, a także pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej. W mieszkaniach chronionych mieszkańcy będą mieli zagwarantowane usługi bytowe oraz wsparcie specjalistyczne lub, w razie potrzeby, usługi opiekuńcze.

Czytaj więcej

03 listopada, 2022