Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy od 2024 roku będzie prowadziło szkolenie  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej autorskim programem pn. „Szkoła dla rodziców zastępczych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zwróciło się w dniu 18 grudnia 2023 r. z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zatwierdzenie programu szkoleniowego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Autorką programu jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Pani Joanna Bałasz. W pracach nad programem uczestniczyli pracownicy jednostki, współpracujący na co dzień z rodzinami zastępczymi. Do jego opracowania wykorzystano doświadczenia zawodowe ze współpracy z rodzinami oraz umiejętności pozyskane podczas realizacji różnorodnych szkoleń i warsztatów. Zatwierdzenie niniejszego programu umożliwi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy jeszcze bardziej efektywne kształcenie kandydatów do pełnienia funkcji szeroko rozumianego rodzicielstwa zastępczego.

Decyzją Nr 2/2024/RZ z dnia 24 stycznia 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził na okres 5 lat program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn. „Szkoła dla rodziców zastępczych”.

Program powstał w oparciu o doświadczenia zawodowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy współpracujących z rodzinami zastępczymi oraz prowadzone różnego typu szkolenia i warsztaty.

Program „Szkoła dla rodziców zastępczych” to program edukacyjny oraz trening kompetencji  rodzicielskich rozumianych jako wszelkie umiejętności, które zapewniają lub przyczyniają się do budowania skutecznej interakcji i relacji między rodzicem zastępczym (osobą dorosłą) a dzieckiem umieszczonym w zastępczym środowisku rodzinnym.

Zakres programowy szkolenia obejmuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w wymiarze 68 godzin dydaktycznych, w tym 12 godzin praktyk. Zakres programowy szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – dodatkowy zakres programowy realizowany jest w wymiarze 15 godzin dydaktycznych.

Czytaj więcej

01 lutego, 2024

ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ

 Joanna Bałasz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy i DZIECI UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH ARTETERAPII, SENSOPLASTYKI I INTEGRACJI RODZIN wraz z opiekunem artystycznym serdecznie zapraszają na wernisaż

„Portrety”

15 grudnia 2023 r. o godz. 16:30

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1

sala 3A (parter) oraz hol przy sali

 

Czytaj więcej

13 grudnia, 2023

Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z pieczy zastępczej

W Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy ponad setka dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu legnickiego bawiła się na zabawie Mikołajkowej. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach  III edycji akcji „Zostań Mikołajem dla dzieci z pieczy zastępczej” prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Legnicy.

Uczestniczące  w zabawie dzieci zostały obdarowane przez Mikołaja paczkami, których przygotowanie było możliwe dzięki wsparciu sponsorów i indywidualnych darczyńców.  W tym roku do akcji przyłączyli się nie tylko przedsiębiorcy, ale także samorządowcy z terenu powiatu legnickiego, pracownicy urzędów, funkcjonariusze policji oraz straży pożarnej. Dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu możliwe było zorganizowanie zabaw i animacji dla dzieci oraz przygotowanie upominków. Gospodarzami spotkania, jak co roku,  byli – Pan Adam Babuśka Starosta Legnicki oraz Pani Joanna Bałasz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

W Powiecie Legnickim aktualnie funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze,  w których przebywa 24 wychowanków oraz ponad 100 rodzin zastępczych,  w których wychowuje się blisko 150 dzieci w różnym wieku. Spotkanie mikołajkowe to nie tylko okazja do wspólnych tańców i zabawy dla wszystkich dzieci, ale także możliwość integracji i wymiany doświadczeń dla rodziców zastępczych i opiekunów dzieci.

Czytaj więcej

13 grudnia, 2023

Default Photo

Uwaga szkolenie! Zapraszamy chętnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że organizuje kolejną edycję szkolenia dla kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w terminie od 09 grudnia 2023 r. Zakres spotkań obejmuje 52 godziny dydaktyczne i 10 godzin praktyk.

Szkolenie prowadzone będzie autorskim Programem Szkoleniowym „Rodzina” opracowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Szkolenie poprowadzą certyfikowani trenerzy Programu Szkoleniowego „Rodzina” – pracownicy PCPR w Legnicy. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka. Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podniosą swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskają niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym.

Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

– dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica/opiekuna zastępczego,

– pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych, innych i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników i dalszej rodziny,

–  uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

– stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.

Zapraszamy osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą do wzięcia udziału w szkoleniu! Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy celem uzyskania dodatkowych informacji o prowadzonym szkoleniu.

Czytaj więcej

09 listopada, 2023

Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim

W dniu 15.09.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbył się  „Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących usługi społeczne. Wydarzenie było okazją do podsumowania działań realizowanych przez Powiat Legnicki w ramach projektu grantowego np. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie  mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Gospodarzem wydarzenia był Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki. Wśród zaproszonych gości obecni byli także partnerzy realizowanego projektu: Pani Iwona Niedojadło – Fundacja Flexi Mind oraz dr Rafał Bakalarczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Organizatorem „Dnia otwartego” było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom powiatu oraz pracownikom jednostek  działających w obszarze pomocy społecznej różnorodnych form wsparcia środowiskowego, z którego mogą korzystać w szczególności seniorzy, wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnością, przewlekle chore czy osoby w kryzysie, w tym kryzysie psychicznym.

„Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim” był także okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach zadania grantowego. Podczas spotkania Starosta Legnicki – Pan Adam Babuśka wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Panią Joanną Bałasz, wręczyli podziękowania wszystkim realizatorom usług społecznych, dostępnych w ramach projektu. Wręczane statuetki w kształcie domków, symbolicznie podkreśliły wymiar wsparcia kierowanego nie tylko do poszczególnych mieszkańców powiatu ale też niekiedy do całej rodziny.

W drugiej części spotkania zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną na temat działań w ramach deinstytucjonalizacji usług społecznych w Powiecie Legnickim, po której odbyły się prelekcje i wystąpienia  realizatorów usług społecznych w środowisku oraz  usług realizowanych w Punkcie Usług Środowiskowych, działającym przy PCPR.   Poruszono tematykę problemów osób niepełnosprawnych, seniorów oraz  wychowanków pieczy zastępczej,  a także  zagadnienia dotyczące teleopieki   i mieszkalnictwa chronionego. Na zakończenie spotkania mieszkańcy mieszkań wspieranych i treningowych opowiedzieli o swoim treningu samodzielności w nowopowstałych mieszkaniach chronionych. Każdej z wypowiedzi towarzyszyła radość i wzruszenie.

Podczas spotkania swoją ofertę usług przedstawili także pracownicy Punktu Usług Środowiskowych. Na uczestników wydarzenia czekały materiały edukacyjne na temat usług środowiskowych, które będą realizowane przez Powiat Legnicki do 2024 roku.  Oferta Punktu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Rozdano ponad 200 informatorów  i wizytówek.

 

https://www.legnica.fm/audycje/audycje-powiat-legnicki-ma-glos/50590-pilotazowy-program-nowych-uslug-srodowiskowych-powiat-zdal-na-szostke-foto

 

Czytaj więcej

02 października, 2023

SZKOLENIE W ZAKRESIE TRENINGU KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

W dniu 6 września 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zorganizowało szkolenie  w zakresie treningu kompetencji wychowawczych z elementami TZA ART. I TUS przeprowadzone przez trenerów TUS i TZA ART. (pracowników PCPR
w Legnicy) w Hotelu Qubus w Legnicy. W szkoleniu wzięło udział 15 rodzin zastępczych, potrzebujących wsparcia z uwagi na wychowanie dzieci, które wymagają szczególnej  uwagi ze względu na problemy rozwojowe lub zaburzenia emocjonalno-społeczne. Przeprowadzony trening umiejętności wychowawczych składał się z 2 bloków tematycznych. Pierwszy skoncentrowany był na przemocy, agresji i złości oraz sposobach radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami w postaci Treningu Kontroli Złości. Podczas warsztatów pod okiem trenerów TAZ ART każdy z uczestników szkolenia mógł przetrenować umiejętność  radzenia sobie z trudną sytuacją i opanowaniem złości. Drugi blok szkolenia dotyczył treningu umiejętności prospołecznych z nakierowaniem na mówienie i przyjmowanie komplementów oraz podnoszeniem własnej wartości oraz wartości u dzieci w pieczy zastępczej.

Każdy uczestnik otrzymała materiały treningowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Działanie było realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie  mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza chętne rodziny zastępcze oraz mieszkańców Powiatu Legnickiego do udziału z kolejnym szkoleniu w zakresie treningu kompetencji wychowawczych z elementami TZA ART. I TUS, które odbędzie się po skompletowaniu grupy.

 

Czytaj więcej

08 września, 2023

Z ELEMENTAMI TZA ART. I TUS

Wypoczynek, integracja i wspólna zabawa podczas kolonii dla dzieci z pieczy zastępczej Powiatu Legnickiego

Powiat Legnicki zapewnił w tym roku wypoczynek wakacyjny dla 20 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Środki na sfinansowanie kolonii w Kudowie Zdroju pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w ramach realizowanego zadania grantowego w projekcie pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Organizatorem kolonii było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica. Na kolonii, wraz z dziećmi z Powiatu Legnickiego, wypoczywały dzieci z sąsiednich powiatów, a także z Legnicy, Lubina, Głogowa czy Polkowic.

Organizatorzy kolonii  w przygotowanie wypoczynku  włożyli mnóstwo serca. Każdego dnia dzieci uczestniczyły w licznych atrakcjach – zawodach sportowych, wycieczkach, warsztatach, zabawach i spotkaniach integracyjnych. W jednym z nich, w dniu 22 sierpnia 2023 roku, na zaproszenie Pana Kazimierza Pleśniaka – Prezesa TPD Legnica, udział wzięli przedstawiciele Powiatu Legnickiego oraz Miasta Legnica – Pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki, Pani Jadwiga Zienkiewicz – Wiceprezydent Miasta Legnica oraz Pani Joanna Bałasz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Podczas spotkania dzieciom zostały wręczone medale, dyplomy oraz nagrody za udział w licznych zawodach i konkurencjach sportowo – turystycznych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali wyróżnienia z rąk przedstawicieli władz Powiatu Legnickiego i Miasta Legnica. Pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki oraz Pani Jadwiga Zienkiewicz – Wiceprezydent Legnicy przekazały także wszystkim dzieciom wypoczywającym na kolonii specjalnie przygotowane wyprawki i słodycze. Dzieci przygotowały dla gości wyjątkowe niespodzianki – własnoręcznie wykonane prace plastyczne oraz drobne upominki. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem wakacyjnych przebojów.

 

Czytaj więcej

30 sierpnia, 2023

Default Photo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że dzień 14.08.2023 roku jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

03 sierpnia, 2023

Opaski bezpieczeństwa także dla mieszkańców powiatu

Seniorzy i niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Legnickiego otrzymali telemedyczne opaski bezpieczeństwa. Urządzania monitorujące funkcje życiowe, umożliwiające m.in. szybkie wezwanie pomocy, zostały rozdysponowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy i trafiły przede wszystkim do osób mieszkających samotnie. Opaski zostały zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizację którego Powiat Legnicki otrzymał środki w wysokości 1 678 000 złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Opaski, które należy całodobowo nosić na nadgarstku, stale monitorują funkcje życiowe, a zgromadzone dane wysyłają do centrum telemedycznego, gdzie dane te są na bieżąco analizowane. Dzięki temu, gdy urządzenie wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS, natychmiast udzielana jest pomoc. W pierwszej kolejności, operatorzy, za pośrednictwem funkcji komunikacji głosowej, dzwonią do użytkownika i próbują nawiązać kontakt z seniorem czy osobą niepełnosprawną. Jeśli to nie poskutkuje, wysyłana jest pomoc zespołu ratowniczego do miejsca zamieszkania.

Urządzenia trafiły do 60 seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców powiatu  i z powodzeniem spełniają swoją funkcję. Analiza spływających danych pokazuje, że  w ostatnim czasie co najmniej jednemu mieszkańcowi powiatu opaska uratowała życie.

Czytaj więcej

19 lipca, 2023