Oferta

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

Oferujemy BEZPŁATNĄ POMOC osobom będącym w kryzysie:

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE I PORADNICTWO

–   PSYCHOLOGICZNE

 • poniedziałek, godz. 8.30 – 12.30
 •  wtorek,  godz. 13.30 – 15.30

–   PRAWNE

 • środa, godz. 15.00 17.00
 • czwartek, godz. 13.00 14.00

–   RODZINNE

 •  poniedziałek / piątek, godz. 08.00 15.00

   SOCJALNE

 • poniedziałek / piątek,  godz. 08.00 15.00    

 –   PEDAGOGICZNE           

 • poniedziałek, 13.00 – 15.00

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE I PORADNICTWO WARSZTATY ARTETERAPII DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY – TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ

Warsztaty atrteterapii, sensoplastyki i integracji rodzin na rzecz dzieci i młodzieży, to oddziaływania osiągane poprzez sztukę (tu: plastykę) będące głównym narzędziem komunikacji między dzieckiem
i terapeutą. Jednak nabyte umiejętności artystyczne są jedynie wartością dodaną. Terapeuta uczestniczy

w procesie twórczym z dziećmi, uważnie obserwując, nie ocenia procesu powstałych prac, gdyż celem nadrzędnym jest wykorzystanie zasobów i umiejętności dzieci w dalszym projektowaniu ich rozwoju.
Ta forma terapii ma za zadanie umożliwienie dziecku wyrażania własnych emocji, uczuć, lęków i przeżyć poprzez sztukę. Pozytywne zmiany osiągane są również poprzez włączanie w proces terapeutyczny rodziców/opiekunów oraz ich edukowanie w zakresie form i metod spędzania czasu dzieckiem.
Arteterapia oparta jest na wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży i wykorzystywana w pracy z różnego typu trudnościami, czy deficytami (problemy emocjonalne, trudności wychowawcze, nadpobudliwość, nieśmiałość, deficyty uwagi, niepełnosprawność intelektualna i ruchowa, problemy w nauce, brak pewności siebie, zaburzenia rozwojowe). Obszary pracy: rozwój społeczno-emocjonalny, sensoryczno-motoryczny, rozwój kreatywności i twórczego myślenia, profilaktyka zdrowia psychicznego, rozwój osobisty, pogłębianie wiedzy o sobie, działania sprzyjające wyciszeniu i relaksacji (praca z oddechem, ciałem), socjalizacja;

NAUKA / KOREPETYCJE Z MATEMATYKI

Zajęcia z matematyki dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Treść zajęć jest dostosowywana do potrzeb uczniów, w tym przyszłych maturzystów odbywają się:

 • w każdy poniedziałek, godz. 17.00 19.00

ZAPEWNIENIE MIEJSCA SCHRONIENIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Pomoc ta skierowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie i potrzebujących schronienia, znajdujących się jednak w szczególnie trudnej sytuacji.

Na mocy Porozumień zawartych przez Powiat Legnicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legnicy ma zabezpieczone:

 • 2 miejsca w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
   a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującymi opiekę nad dziećmi

  w Pobiednej (powiat lubański)
  .

Pobyt w Ośrodku jest całodobowy i okresowy – 3 miesiące. Osoby tam kierowane już na miejscu będą miały zapewnioną pomoc (w tym usługi specjalistyczne: psychologiczno-terapeutyczne, prawne, socjalne), której zakres i formy dostosowywane będą do indywidualnych potrzeb.

W sytuacjach nagłych, w trybie interwencyjnym – jeśli zaistnieje potrzeba umieszczenia osoby/osób,
w Ośrodku prosimy o kontakt telefoniczny – kom. 605 552 099. W innych przypadkach prosimy o kontakt

z Powiatowym Centrum OIK w Legnicy pod numerem telefonu  76 72 43 467, od poniedziałku
do piątku w  godzinach: 7:00 – 15:00;

UDZIAŁ W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Program jest elementem oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań przemocowych (uczestników programu) wobec członków rodziny, zmniejszenia ryzyka stosowania przemocy w przyszłości oraz nabycie umiejętności współżycia w rodzinie.

Oddziaływaniami objętych zostanie 10 uczestników. Przewidziano 10 godzin sesji indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych.

Zajęcia będą odbywały się w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1.

Obecnie trwa nabór uczestników do programu

UDZIAŁ W PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNYM
 DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Program jest uzupełnieniem i rozwinięciem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Wsparcie koncentrowane jest przede wszystkim na sposobie funkcjonowania i myślenia uczestników programu. Oddziaływaniami objętych zostanie 8 uczestników. Przewidziano 16 godzin sesji indywidualnych oraz 20 godzin zajęć grupowych.

Zajęcia będą odbywały się  w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1.

Obecnie trwa nabór uczestników do programu

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

 W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferta skierowana jest zwłaszcza do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (specjalistów pracy socjalnej, pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej, asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, pedagogów, psychologów) oraz przedstawicieli: oświaty, służby zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych
i innych podmiotów przede wszystkim działających w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych. 

OFERTA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE –  OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W LEGNICY SKIEROWANA JEST DO MIESZKAŃCÓW  POWIATU LEGNICKIEGO.

Proponowana pomoc ma na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska na terenie powiatu legnickiego. Planowane działania wpisują się również
w założone do realizacji cele zawarte w „Powiatowym  Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026” oraz „Programie Profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Legnickim na lata 2023-2028”.