Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Legnicy

Aktualności

Default Photo

Uwaga szkolenie! Zapraszamy chętnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że organizuje kolejną edycję szkolenia dla kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w terminie od 09 grudnia 2023 r. Zakres spotkań obejmuje 52 godziny dydaktyczne i 10 godzin praktyk.

Szkolenie prowadzone będzie autorskim Programem Szkoleniowym „Rodzina” opracowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Szkolenie poprowadzą certyfikowani trenerzy Programu Szkoleniowego „Rodzina” – pracownicy PCPR w Legnicy. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka. Uczestnicy szkolenia podczas spotkań grupowych, organizowanych w formie wykładowo-warsztatowej podniosą swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskają niezbędne umiejętności potrzebne przyszłym rodzicom zastępczym.

Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

– dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica/opiekuna zastępczego,

– pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych, innych i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników i dalszej rodziny,

–  uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

– stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.

Zapraszamy osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą do wzięcia udziału w szkoleniu! Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy celem uzyskania dodatkowych informacji o prowadzonym szkoleniu.

Czytaj więcej

09 listopada, 2023

Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim

W dniu 15.09.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbył się  „Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących usługi społeczne. Wydarzenie było okazją do podsumowania działań realizowanych przez Powiat Legnicki w ramach projektu grantowego np. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie  mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Gospodarzem wydarzenia był Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki. Wśród zaproszonych gości obecni byli także partnerzy realizowanego projektu: Pani Iwona Niedojadło – Fundacja Flexi Mind oraz dr Rafał Bakalarczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Organizatorem „Dnia otwartego” było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom powiatu oraz pracownikom jednostek  działających w obszarze pomocy społecznej różnorodnych form wsparcia środowiskowego, z którego mogą korzystać w szczególności seniorzy, wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnością, przewlekle chore czy osoby w kryzysie, w tym kryzysie psychicznym.

„Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim” był także okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach zadania grantowego. Podczas spotkania Starosta Legnicki – Pan Adam Babuśka wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Panią Joanną Bałasz, wręczyli podziękowania wszystkim realizatorom usług społecznych, dostępnych w ramach projektu. Wręczane statuetki w kształcie domków, symbolicznie podkreśliły wymiar wsparcia kierowanego nie tylko do poszczególnych mieszkańców powiatu ale też niekiedy do całej rodziny.

W drugiej części spotkania zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną na temat działań w ramach deinstytucjonalizacji usług społecznych w Powiecie Legnickim, po której odbyły się prelekcje i wystąpienia  realizatorów usług społecznych w środowisku oraz  usług realizowanych w Punkcie Usług Środowiskowych, działającym przy PCPR.   Poruszono tematykę problemów osób niepełnosprawnych, seniorów oraz  wychowanków pieczy zastępczej,  a także  zagadnienia dotyczące teleopieki   i mieszkalnictwa chronionego. Na zakończenie spotkania mieszkańcy mieszkań wspieranych i treningowych opowiedzieli o swoim treningu samodzielności w nowopowstałych mieszkaniach chronionych. Każdej z wypowiedzi towarzyszyła radość i wzruszenie.

Podczas spotkania swoją ofertę usług przedstawili także pracownicy Punktu Usług Środowiskowych. Na uczestników wydarzenia czekały materiały edukacyjne na temat usług środowiskowych, które będą realizowane przez Powiat Legnicki do 2024 roku.  Oferta Punktu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Rozdano ponad 200 informatorów  i wizytówek.

 

https://www.legnica.fm/audycje/audycje-powiat-legnicki-ma-glos/50590-pilotazowy-program-nowych-uslug-srodowiskowych-powiat-zdal-na-szostke-foto

 

Czytaj więcej

02 października, 2023

SZKOLENIE W ZAKRESIE TRENINGU KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

W dniu 6 września 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zorganizowało szkolenie  w zakresie treningu kompetencji wychowawczych z elementami TZA ART. I TUS przeprowadzone przez trenerów TUS i TZA ART. (pracowników PCPR
w Legnicy) w Hotelu Qubus w Legnicy. W szkoleniu wzięło udział 15 rodzin zastępczych, potrzebujących wsparcia z uwagi na wychowanie dzieci, które wymagają szczególnej  uwagi ze względu na problemy rozwojowe lub zaburzenia emocjonalno-społeczne. Przeprowadzony trening umiejętności wychowawczych składał się z 2 bloków tematycznych. Pierwszy skoncentrowany był na przemocy, agresji i złości oraz sposobach radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami w postaci Treningu Kontroli Złości. Podczas warsztatów pod okiem trenerów TAZ ART każdy z uczestników szkolenia mógł przetrenować umiejętność  radzenia sobie z trudną sytuacją i opanowaniem złości. Drugi blok szkolenia dotyczył treningu umiejętności prospołecznych z nakierowaniem na mówienie i przyjmowanie komplementów oraz podnoszeniem własnej wartości oraz wartości u dzieci w pieczy zastępczej.

Każdy uczestnik otrzymała materiały treningowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Działanie było realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie  mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza chętne rodziny zastępcze oraz mieszkańców Powiatu Legnickiego do udziału z kolejnym szkoleniu w zakresie treningu kompetencji wychowawczych z elementami TZA ART. I TUS, które odbędzie się po skompletowaniu grupy.

 

Czytaj więcej

08 września, 2023

Wypoczynek, integracja i wspólna zabawa podczas kolonii dla dzieci z pieczy zastępczej Powiatu Legnickiego

Powiat Legnicki zapewnił w tym roku wypoczynek wakacyjny dla 20 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Środki na sfinansowanie kolonii w Kudowie Zdroju pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w ramach realizowanego zadania grantowego w projekcie pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Organizatorem kolonii było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Legnica. Na kolonii, wraz z dziećmi z Powiatu Legnickiego, wypoczywały dzieci z sąsiednich powiatów, a także z Legnicy, Lubina, Głogowa czy Polkowic.

Organizatorzy kolonii  w przygotowanie wypoczynku  włożyli mnóstwo serca. Każdego dnia dzieci uczestniczyły w licznych atrakcjach – zawodach sportowych, wycieczkach, warsztatach, zabawach i spotkaniach integracyjnych. W jednym z nich, w dniu 22 sierpnia 2023 roku, na zaproszenie Pana Kazimierza Pleśniaka – Prezesa TPD Legnica, udział wzięli przedstawiciele Powiatu Legnickiego oraz Miasta Legnica – Pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki, Pani Jadwiga Zienkiewicz – Wiceprezydent Miasta Legnica oraz Pani Joanna Bałasz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Podczas spotkania dzieciom zostały wręczone medale, dyplomy oraz nagrody za udział w licznych zawodach i konkurencjach sportowo – turystycznych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali wyróżnienia z rąk przedstawicieli władz Powiatu Legnickiego i Miasta Legnica. Pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki oraz Pani Jadwiga Zienkiewicz – Wiceprezydent Legnicy przekazały także wszystkim dzieciom wypoczywającym na kolonii specjalnie przygotowane wyprawki i słodycze. Dzieci przygotowały dla gości wyjątkowe niespodzianki – własnoręcznie wykonane prace plastyczne oraz drobne upominki. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem wakacyjnych przebojów.

 

Czytaj więcej

30 sierpnia, 2023

Default Photo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że dzień 14.08.2023 roku jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

03 sierpnia, 2023

Opaski bezpieczeństwa także dla mieszkańców powiatu

Seniorzy i niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Legnickiego otrzymali telemedyczne opaski bezpieczeństwa. Urządzania monitorujące funkcje życiowe, umożliwiające m.in. szybkie wezwanie pomocy, zostały rozdysponowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy i trafiły przede wszystkim do osób mieszkających samotnie. Opaski zostały zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizację którego Powiat Legnicki otrzymał środki w wysokości 1 678 000 złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Opaski, które należy całodobowo nosić na nadgarstku, stale monitorują funkcje życiowe, a zgromadzone dane wysyłają do centrum telemedycznego, gdzie dane te są na bieżąco analizowane. Dzięki temu, gdy urządzenie wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS, natychmiast udzielana jest pomoc. W pierwszej kolejności, operatorzy, za pośrednictwem funkcji komunikacji głosowej, dzwonią do użytkownika i próbują nawiązać kontakt z seniorem czy osobą niepełnosprawną. Jeśli to nie poskutkuje, wysyłana jest pomoc zespołu ratowniczego do miejsca zamieszkania.

Urządzenia trafiły do 60 seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców powiatu  i z powodzeniem spełniają swoją funkcję. Analiza spływających danych pokazuje, że  w ostatnim czasie co najmniej jednemu mieszkańcowi powiatu opaska uratowała życie.

Czytaj więcej

19 lipca, 2023

Dzień rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Legnickim

W sobotę, 24 czerwca rodziny zastępcze z Powiatu Legnickiego świętowały Dzień rodzicielstwa zastępczego podczas 2. edycji Pikniku Integracyjnego „Rodzina bez barier”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Letia Business Center w Legnicy, a jego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Piknik był nie tylko okazją do spotkania i integracji wszystkich rodzin zastępczych z Powiatu Legnickiego, a także miejscem radosnej zabawy dla dzieci.  Był także sposobnością do uhonorowania rodziców zastępczych, za ich codzienny trud. Gośćmi specjalnymi Pikniku byli Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki oraz Pani Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki, którzy docenili wyjątkowe oddanie rodziców zastępczych i ich gotowość niesienia pomocy dzieciom oraz przekazali dla wszystkich rodzin zastępczych podziękowania i życzenia. Specjalne podziękowania za opiekę i troskę okazywaną codziennie dla powierzonych dzieci przekazała dla rodzin zastępczych także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Pani Joanna Bałasz, która zwracając się do rodzin zastępczych podkreśliła ich wyjątkowe oddanie dla rozwoju rodzicielstwa zastępczego  w Powiecie Legnickim.

Podczas Pikniku przygotowano dla dzieci i rodziców zastępczych liczne atrakcje – zabawy ruchowe i wspólne tańce przy muzyce, zabawy na dmuchanych zabawkach, loterię i koło fortuny, pokazy zwierząt egzotycznych. Wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami a opiekunowie zastępczy dyplomami i upominkami.  Jak przystało na prawdziwy piknik, dla dzieci i dorosłych przygotowano także poczęstunek – lody, watę cukrową, popcorn i inne różnorodne smakołyki. O oprawę muzyczną Pikniku, po raz kolejny, zadbał Pan Jan Łukasz – Radny Powiatu Legnickiego, który poprowadził także animacje dla dzieci.

Spotkanie z okazji Dnia rodzicielstwa zastępczego zostało zorganizowane dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu licznych ofiarodawców, w tym m.in. Fundacji PKO Banku Polskiego, KGHM Polska Miedź S.A., Fundacji Espa, Fundacji LSSE oraz prywatnym darczyńcom. W Pikniku wzięli udział przedstawiciele instytucji wspierających wydarzenie, dyrektorzy placówek powiatowych oraz  instytucji gminnych, a także przedstawiciele mediów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz materiałów przygotowanych przez obecne na uroczystości media.

https://www.youtube.com/watch?v=MXyml5XyjB8&list=TLPQMjcwNjIwMjO_Qyre6L2bQQ&index=1

Czytaj więcej

30 czerwca, 2023

INTEGRACYJNY Turniej Boccia Powiatu Legnickiego

W czwartek 22 czerwca na terenach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach odbył się Integracyjny Turniej Boccia Powiatu Legnickiego, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przy współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Udział w imprezie wzięło 10 drużyn składających się z mieszkańców i podopiecznych placówek Powiatu Legnickiego, a także reprezentacja Mieszkańców Powiatu Legnickiego – uczestników specjalistycznych usług środowiskowych realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” dla Powiatu Legnickiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – do którego realizacji przystąpił Powiat Legnicki.

W turnieju wzięły udział następujące drużyny:  DPS ”Prząśnik” w Brenniku, ŚDS nr 1 w Chojnowie, ŚDS nr 2 w Chojnowie, Drużyna Chmurek z Domu Dziecka w Golance Dolnej, Drużyna Słoneczek z Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej, Drużyna „Super Babek” z DPS w Legnickim Polu, a także z WTZ w Legnickim Polu i Drużyna „Warsztaciaków Chojnowiaków” z WTZ w Chojnowie oraz Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, u których realizowane są usługi w środowisku i Przedstawicieli Powiatu Legnickiego.

W finale turnieju zwyciężyli:

I miejsce – MIESZKAŃCY POWIATU LEGNICKIEGO

II miejsce –  „SUPER BABKI” Z DPS W LEGNICKIM POLU

III miejsce – ŚDS NR 2 W CHOJNOWIE oraz SŁONECZKA Z DOMU DZIECKA „SŁONECZKO” W GOLANCE DOLNEJ

Zmagania odbyły się pod okiem profesjonalisty – Pana Andrzeja Maciejewskiego – prezesa Klubu Sportowego Ikson w Głogowie, członka Zarządu Polska Boccia. Podczas rozgrywek nie zabrakło licznych emocji.
Pod okiem sędziów zawodnicy zdobywali kolejne punkty. Boccia to sport, który pozwala na udział osób z największymi objawami niepełnosprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Jest sposobem na aktywność i mobilizację osób niepełnosprawnych do działania oraz świetną integrację społeczną.  Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Legnickiego – Pana Adama Babuśki, który uczestniczył w wydarzeniu.

Podczas Integracyjnego Turnieju Boccia Powiatu Legnickiego nie zabrakło gospodarzy miejsca,
w którym impreza mogła się odbyć – przedstawicieli lokalnego samorządu– Pani Burmistrz Miasta
i Gminy Prochowice – Alicji Sielickiej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki – Pani Renaty Stępień.

Równie emocjonujące były atrakcje zapewnione dla kibiców, którzy towarzyszyli zmagającym się na boisku drużynom, bowiem w „Strefie Relaxu” pod okiem Pani Olgi Pireckiej-Oskwarek ( Certyfikowany nauczyciel RYT® 500 w stylach Ashtanga, Vinyasa i Yin Yoga – międzynarodowy tytuł akredytowany przez Yoga Alliance ) uczestnicy mogli na własnym ciele doświadczyć kreatywnych sposobów relaksacji, odprężenia i różnych technik Yogi.

Podczas imprezy nie zabrakło oprawy muzycznej, o którą zadbał Pan Jan Łukasz – radny Powiatu Legnickiego oraz Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu. Dla uczestników spotkania przygotowano także smaczny poczęstunek.

 

Zapraszamy do zapoznania z fotorelacją z Integracyjnego Turnieju Boccia Powiatu Legnickiego.

Czytaj więcej

29 czerwca, 2023

PUNKT USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

 

PUNKT USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW POWIATU LEGNICKIEGO DO KORZYSTANIA

Z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW

KONSULTACJE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE NA MIEJSCU W PUNKCIE USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY POD ADRESEM PLAC SŁOWIAŃSKI 1
III PIĘTRO POKÓJ 349 ORAZ W FORMIE KONSULTACJI TELEFONICZNYCH POD NR TEL. 76/ 72 43 467 WE WSKAZANYCH PONIŻEJ TERMINACH.

ZE ZWGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ.

PSYCHOLOG –  konsultacje w poniedziałki godz. 8:30- 10:00 oraz 13:30- 14:30

PEDAGOG – konsultacje w środy godz. 8:00-10:00 oraz czwartki 16:00-18:00

RADCA PRAWNY – konsultacje we wtorki godz. 12:00-15:00

Działania podjęto w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Czytaj więcej

29 czerwca, 2023

Default Photo

Trwa rekrutacja do udziału
w
Programie psychologiczno-terapeutycznym
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program realizowany jest w formie spotkań grupowych (20 godzin)
i indywidualnych (2 sesje dla jednego uczestnika w łącznej liczbie 16 godzin).

Zajęcia:

  • rozpoczną się po zebraniu grupy 8 osób,
  • będą się odbywały jeden raz w tygodniu (5 sobót) po 4 godziny.

Program psychologiczno-terapeutyczny – Czym jest?

To jedno z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce.

Celem programu i zastosowanych w nim oddziaływań jest poprawa jakości życia rodzin dotkniętych przemocą, poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji sprawców przemocy w zakresie komunikacji z osobami najbliższymi, bez stosowania przemocy.

 

Zastosowane oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne stanowią uzupełnienie i rozwinięcie treści przekazanych podczas warsztatów korekcyjno-edukacyjnych. Wsparcie to koncentrowane jest przede wszystkim na sposobie funkcjonowania i myślenia uczestników programu.

 

Program kierowany jest w szczególności do:

  • osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny,
  • osób, które aktualnie biorą udział w programie korekcyjno-edukacyjnym (cykl jest w końcowej fazie realizacji oraz prowadzone są działania rekrutacyjne do programu psychologiczno-terapeutycznego) i z diagnozy dokonanej przez realizatora programu korekcyjno-edukacyjnego wynika wskazanie, a ze strony uczestnika gotowość do dalszej, pogłębionej pracy,
  • osób, które nie uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym, ale prezentują dużą świadomość i motywację do pracy nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania
    w relacjach rodzinnych, np. w wyniku innych kontaktów ze specjalistami (terapeutami, psychoterapeutami, innymi specjalistami).

Wskazania do udziału w programie psychologiczno-terapeutycznym mają też pary małżeńskie/partnerskie, których relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad korekcją/rozwojem relacji rodzinnych.

 

Udział w oddziaływaniach jest NIEODPŁATNY!

Realizatorem Programu w 2023 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy.

Na temat organizacji i realizacji oddziaływań, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w pok. 355 bądź pod numerem telefonu 76 72 43 467.

 

Czytaj więcej

09 czerwca, 2023