Turnus rehabilitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji społecznej i leczniczej połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, rozwijanie umiejętności społecznej oraz realizację i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 

Każda osoba niepełnosprawna, która ma wniosek o skierowanie na turnus od lekarza i orzeczenie o:

 • stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • niepełnosprawności – jeśli ma mniej niż 16 lat,
 • grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
 • rodzic osoby niepełnosprawnej, która spełnia powyższy warunek – jeśli ta osoba ma mniej niż 18 lat.

Jeśli lekarz dodatkowo zaznaczy i uzasadni we wniosku, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna – można też starać się o dofinansowanie dla opiekuna. Osoba, która ma być opiekunem, musi spełnić poniższe warunki:

 • nie jest w kadrze na turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga czyjejś opieki,
 • ma więcej niż 18 lat, 
 • ma 16-18 lat – jeśli jest osobą z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka.

 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Jeśli twój przeciętny miesięczny dochód za kwartał przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – równy albo niższy niż 65%, dofinansowanie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli:
  • masz znaczny stopień niepełnosprawności,
  • jesteś dzieckiem, które ma mniej niż 16 lat,
  • masz 16-24 lata, uczysz się i nie pracujesz,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli masz umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli masz lekki stopień niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli jesteś osobą zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej albo jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

Nie możesz dostać dofinansowania większego niż faktyczny koszt turnusu.

Dofinansowanie możesz dostać tylko raz w roku kalendarzowym.

Powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.  Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: ebon.mpips.gov.pl Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera ona aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.) – art. 35a ust. 1, pkt. 7, lit. a
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1937).

Kontakt
Joanna Naborczyk
III piętro, pokój 308
tel:  76 7243486