Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków. Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. Wyjazd będzie znacznie łatwiejszy dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ponieważ wystarczy tylko potwierdzenie przyjęcia szczepionki. Powyższe zasady obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905)

  AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE KWOTY DOFIANSOWAŃ

OBOWIĄZUJE 09,10,11/2021

 •  1 651,00 zł – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I gr., dzieci i młodzież niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej do 24 roku życia,
 • 1 486,00 zł – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, II gr.,
 • 1 376,00 zł – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, III gr.,
 • 1 101,00 zł – dla niezbędnego opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 1 101,00 zł – dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej

AKTUALNIE OBIWIĄZUJACE KRYTERIUM DOCHODOWE

OBOWIĄZUJE 09,10,11/2021


Dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 752,26 zł
Dla osoby samotnej – 3 577,94 zł

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE KWOTY DOFIANSOWAŃ

OBOWIĄZUJE 03,04,05/2021

 • 1 637,00 zł – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I gr., dzieci i młodzież niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej do 24 roku życia,
 • 1 474,00 zł – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, II gr.,
 • 1 364,00 zł – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, III gr.,
 • 1 092,00 zł – dla niezbędnego opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 1 092,00 zł – dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej

AKTUALNIE OBIWIĄZUJACE KRYTERIUM DOCHODOWE

OBOWIĄZUJE 03,04,05/2021


Dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 728,99 zł
Dla osoby samotnej – 3 547,69 zł

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 

Każda osoba niepełnosprawna, która ma wniosek o skierowanie na turnus od lekarza i orzeczenie o:

 • stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • niepełnosprawności – jeśli ma mniej niż 16 lat,
 • grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
 • rodzic osoby niepełnosprawnej, która spełnia powyższy warunek – jeśli ta osoba ma mniej niż 18 lat.

Jeśli lekarz dodatkowo zaznaczy i uzasadni we wniosku, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna – można też starać się o dofinansowanie dla opiekuna. Osoba, która ma być opiekunem, musi spełnić poniższe warunki:

 • nie jest w kadrze na turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga czyjejś opieki,
 • ma więcej niż 18 lat, 
 • ma 16-18 lat – jeśli jest osobą z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka.

 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Jeśli twój przeciętny miesięczny dochód za kwartał przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – równy albo niższy niż 65%, dofinansowanie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli:
  • masz znaczny stopień niepełnosprawności,
  • jesteś dzieckiem, które ma mniej niż 16 lat,
  • masz 16-24 lata, uczysz się i nie pracujesz,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli masz umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli masz lekki stopień niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli jesteś osobą zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej albo jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

Nie możesz dostać dofinansowania większego niż faktyczny koszt turnusu.

Dofinansowanie możesz dostać tylko raz w roku kalendarzowym.

Powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.  Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: ebon.mpips.gov.pl Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera ona aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.) – art. 35a ust. 1, pkt. 7, lit. a
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1937).

Kontakt
Joanna Naborczyk
III piętro, pokój 308
tel:  76 7243486