Likwidacja barier

Likwidacja barier funkcjonalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.), ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Uwaga!
Informujemy, że dofinansowanie ze środków PFRON nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

Likwidacja barier architektonicznych

Lista wymaganych załączników:

1 Uzasadnienie wniosku (załącznik nr 1 do wniosku)
2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (załącznik nr 2 do wniosku)
3 Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

4 Dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier – akt własności
4 Zgoda właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie robót związanych z likwidacją barier architektonicznych określonych we wniosku
6 Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania np. przez fundację itp.
8 Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy w przypadku: – osoby małoletniej – skrócony odpis aktu urodzenia – osoby ubezwłasnowolnionej – zaświadczenie z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – osoby reprezentowanej przez pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne
9 Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony według KNR (z przedmiarem robót i obmiarami) dotyczący likwidacji barier architektonicznych i zakresu robót określonego we wniosku, podpisany przez osobę sporządzającą wraz z pomiarami pomieszczeń gdzie ma nastąpić likwidacja barier

Likwidacja barier w Komunikowaniu się

Lista wymaganych załączników

1 Uzasadnienie wniosku (załącznik nr 1 do wniosku)

2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (załącznik nr 2 do wniosku)

3 Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

4 Oferta cenowa na przedmiot dofinansowania wskazany we wniosku

5 Dokument potwierdzający naukę (w przypadku osób uczących się)

6 Orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w przypadku ich posiadania

7 Zaświadczenie od logopedy w jakim zakresie osoba niepełnosprawna korzysta z pomocy i jakie multimedialne programy logopedyczne są polecane do terapii logopedycznej

8 Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania np. przez fundację itp.

9 Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy w przypadku: – osoby małoletniej – skrócony odpis aktu urodzenia – osoby ubezwłasnowolnionej – zaświadczenie z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – osoby reprezentowanej przez pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne

Likwidacja barier technicznych

Lista wymaganych załączników

1 Uzasadnienie wniosku (załącznik nr 1 do wniosku)

2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (załącznik nr 2 do wniosku)

3 Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

4 Oferta cenowa na przedmiot dofinansowania wskazany we wniosku

5 Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania np. przez fundację itp.

6 Kopia dokumentu uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy w przypadku: – osoby małoletniej – skrócony odpis aktu urodzenia – osoby ubezwłasnowolnionej – zaświadczenie z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – osoby reprezentowanej przez pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
 
Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.
 
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.
 
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które  w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowania ze środków Funduszu.


Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.
 
Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 
Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie definiują zakresu żadnej z barier. W związku z powyższym można przyjąć, iż:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Likwidacja barier – Kontakt

Joanna Naborczyk

III piętro, pokój 309

tel. 76 7243486