POWIAT LEGNICKI OGŁASZA NABÓR MIESZKAŃCÓW DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

01 marca, 2023

POWIAT LEGNICKI OGŁASZA NABÓR MIESZKAŃCÓW DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją przez Powiat Legnicki projektu grantowego „Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza wszystkich chętnych Mieszkańców Powiatu Legnickiego do skorzystania z oferowanych form wsparcia w środowisku lokalnym realizowanych
w ramach zadania grantowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem we wskazanych poniżej obszarach prosimy
o uzupełnienie załącznika nr 1 – karty zgłoszeniowej oraz przekazanie uzupełnionych dokumentów
do PCPR w Legnicy osobiście lub na adres : pcpr@powiat-legnicki.eu.

 

 1. Usługi świadczone w miejscu zamieszkania przez specjalistów, tj.: psychologa, pedagoga, doradcę rodziny, prawnika lub rehabilitanta (4 godziny tygodniowo łącznie 128 godzin zegarowych dla jednej osoby ).

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób chorujących przewlekle, osób niepełnosprawnych, także dla ich opiekunów bezpośrednich, osoby w kryzysie bez względu na wiek.

 

Wsparcie pedagogiczne lub doradcy rodziny realizowane będzie w formie długoterminowych oddziaływań, co najmniej w zakresie wspomagania osoby objętej wsparciem oraz jej rodziny w radzeniu sobie z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, w radzeniu sobie w relacjach rodzinnych
oraz w komunikacji interpersonalnej.

Wsparcie psychologiczne realizowane będzie w formie terapii psychologicznej, w zakresie co najmniej wspomagania funkcjonowania osoby objętej wsparciem, w codziennym życiu, zwiększenia skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju.

Wsparcie prawne realizowane będzie w formie stałej pomocy prawnej, co najmniej w sprawach ubezpieczeń społecznych (przyznanie zasiłków, rent, emerytur), majątkowych, lokalowych
oraz w sprawach spadkowych.

Rehabilitacja realizowana będzie  w formie, co najmniej kompleksowego wsparcia kierowanego wobec osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, w celu przywrócenia częściowej sprawności fizycznej lub psychicznej, w zakresie usprawniania narządu ruchu, masażu, kinezyterapii, terapii mowy czy terapii w przebiegu schorzeń neurologicznych.

 1. Usługi opiekuńcze z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych dla mieszkańców powiatu.

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym (60 +), osób chorujących przewlekle bez względu na wiek.

 

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. teleopieki ( opaski medyczne ) realizowane będą dla seniorów ( 60+) lub osób przewlekle chorych – bez limitu wieku. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych
z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych dla mieszkańców powiatu wynika
z konieczności zapewnienia lub podniesienia bezpieczeństwa dla samotnych ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych, które zostają same w swoich domach lub osób, których bliscy udzielają pomocy, jednak z uwagi np. na swoją aktywność zawodową pragną zapewnić większe bezpieczeństwo swoim członkom rodziny wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W razie zagrożenia życia lub zdrowia, system teleopieki alarmuje konsultanta o zaistniałej sytuacji, a także wysyła powiadomienia do bliskich takiej osoby. Dzięki takiemu mechanizmowi można szybko skierować
do domu adekwatną pomoc. Teleopieka jest narzędziem systemu opieki, które realnie podniesie komfort życia osoby wymagającej zwiększonej troski, a także pomoże budować jej poczucie bezpieczeństwa oraz samodzielności. Usługa ta wspierać będzie też bliskich osoby niesamodzielnej, umożliwiając im stały nadzór nad podopiecznym pozostawionym w domu, bez konieczności rezygnowania z planów zawodowych czy życiowych.

 

 

 1. Mieszkania chronione

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób z niepełnosprawnością, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób w kryzysie/ samotnych rodziców oraz usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej

 

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym maksymalnie do 2 miesięcy.

 

 1. Mieszkania chronione treningowe

Mieszkańcy tego typu mieszkań będą uczyli się, jak samodzielnie dbać o zdrowie, gospodarować pieniędzmi, spędzać wolny czas, załatwiać sprawy w urzędach, przygotowywać posiłki, robić zakupy, prać, sprzątać. Sami opłacą czynsz, prąd, wodę, pokryją koszty wyżywienia, zakupu lekarstw, przejazdów, udziału w imprezach kulturalno-rekreacyjnych i wycieczkach.

Decyzję o skierowaniu

do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawać się będzie  na czas określony.

 

 1. Mieszkania chronione wspierane

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Mieszkanie będzie alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Służyć będzie osobom niesamodzielnym, szczególnie starszym, z niepełnosprawnością, wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

Jest to forma wsparcia wspomagająca te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Decyzję o skierowaniu

do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawać się będzie  na czas określony.

 

 

 1. Szkolenia dla personelu realizującego specjalistyczne usługi wsparcia środowiskowego
  na terenie Powiatu Legnickiego.

 

Oferta kierowana jest do :

Pracowników pomocy społecznej na terenie Powiatu Legnickiego.

 

Szkolenie obejmuje 64 godziny zajęć warsztatowych dla grupy do 20 osób,

kierowane jest do personelu realizującego usługi społeczne w środowisku, w tym usługi wsparcia środowiskowego, w zakresie:

 1. nabywania i rozwijania kompetencji społecznych zwiększających umiejętności bezpośredniej pracy z podopiecznymi w środowisku – osobami w podeszłym wieku, przewlekle   chorymi, niepełnosprawnymi, w tym z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie psychicznym, pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej, osobami z problemem samotnego macierzyństwa,
 2. pierwszej pomocy przedmedycznej,
 3. zarządzania czasem i organizacji pracy w środowisku,
 4. umiejętności budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz utrzymywania granic,
 5. asertywności w relacji z osobą niepełnosprawną,
 6. podnoszenia kompetencji w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy z podopiecznymi,
 7. umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, w tym efektywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
 8. rozwiązywania konfliktów,
 9. umiejętności motywowania podopiecznego do zmiany,
 10. umiejętności współpracy i empatii wobec podopiecznego,
 11. radzenia sobie ze stresem w pracy i nabywania umiejętności obniżania napięcia psychicznego.

 

 

 1. Szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

 

Oferta kierowana jest do :

Wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej z terenu Powiatu Legnickiego

 

Całość szkolenia obejmuje 80 godzin warsztatowych  dla grupy do 20 wychowanków pieczy zastępczej  i będzie realizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz w terenie.

Zakres tematyczny spotkań obejmuje:

 • rozwijanie i nabywanie kompetencji twardych, tj. umiejętności zaspokajania potrzeb życiowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw urzędowych, uczestniczenia w życiu społecznym, poszukiwania pracy, tj.:
 1. załatwianie spraw w banku, bankowość mobilna i internetowa,
 2. sprawy w ZUS,
 3. założenie profilu zaufanego,
 4. deklaracja w POZ,
 5. rozliczenia w US, podatki,
 6. sprawy w PUP – rejestracja jako osoba bezrobotna, poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 7. zarządzanie budżetem domowym,
 8. zasady etykiety,
 9. pierwsza pomoc przedmedyczna;

2) rozwijanie i nabywanie kompetencji miękkich, tj. nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych:

 1. radzenie sobie ze stresem, sposoby obniżania napięcia psychicznego oraz odreagowania napięć,
 2. komunikacja interpersonalna,
 3. asertywność w relacjach rówieśniczych, skuteczne mówienie „nie” w sytuacjach ryzykownych,
 4. radzenie sobie z porażką, umiejętności zdrowej rywalizacji,
 5. autoprezentacja w procesie poszukiwania zatrudnienia,
 6. rozwiązywanie konfliktów, negocjacje,
 7. właściwe zarządzanie czasem i sposoby organizowania czasu wolnego,
 8. motywacja do rozwoju osobistego i motywacja do zmiany.

 

 1. Konsultacje w Punkcie Usług Środowiskowych świadczone przez specjalistów.

 

Oferta kierowana jest do :

mieszkańców Powiatu Legnickiego: osób w wieku senioralnym, osób z niepełnosprawnością, osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym opiekunów tych osób, osób w kryzysie/ samotnych rodziców oraz usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze

 

Usługi świadczone przez specjalistów w formie porad telefonicznych lub stacjonarnych przez psychologa, pedagoga lub radcę prawnego stacjonarnie w Punkcie Usług Środowiskowych adres: Legnica Pl. Słowiański

 

Załącznik nr 1 karta zgłoszeniowa do grantu i zgoda