Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny

Uwaga!
Informujemy, że dofinansowanie ze środków PFRON nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

Zgodnie z definicją słownikową sprzęt rehabilitacyjny, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny pod warunkiem, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty: 

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

O takie dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony na odpowiednim formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Wniosek może być złożony w każdym czasie.

Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Legnickiego a osobą niepełnosprawną.

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu);
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
 3. Oferta cenowa dotyczącą zakupu wnioskowanego urządzenia lub przedmiotu (w przypadku kilku elementów składowych należy określić ich ceny jednostkowe);
 4. Dodatkowo w przypadku opiekuna prawnego lub pełnomocnika:
  a) kopia zaświadczenia z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) lub
  b) kopia oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika złożonego u notariusza (oryginał do wglądu).

Lista wymaganych załączników:

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego (oryginał do wglądu);
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
 3. Oferta cenowa dotyczącą zakupu wnioskowanego urządzenia lub przedmiotu (w przypadku kilku elementów składowych należy określić ich ceny jednostkowe);
 4. Dodatkowo w przypadku opiekuna prawnego lub pełnomocnika:
  a) kopia zaświadczenia z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) lub
  b) kopia oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika złożonego u notariusza (oryginał do wglądu).

Sprzęt rehabilitacyjny – Kontakt

Joanna Naborczyk

III piętro, pokój 309

tel. 76 7243486