Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze
środków Funduszu Solidarnościowego

Adresatami Programu są:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie jest nieodpłatny

Termin i sposób składania dokumentów

Karty zgłoszenia w ramach pobytu dziennego przyjmowane będą w terminie do dnia 19.01.2024 do dnia 05.02.2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Karty zgłoszenia w ramach pobytu całodobowego przyjmowane będą w trybie ciągłym

Karty zgłoszenia można  przesyłać pocztą tradycyjną na adres ww. jednostki lub składać osobiście w pokoju nr 308,309

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia
  2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  3. Ankieta potrzeb osoby niepełnosprawnej

Dla osoby pełniącej rolę opiekuna

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. PIT 2
 3. Oświadczenie opiekuna

Opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej, będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na weryfikację w Krajowym Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym
 3. pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze
  strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Wnioski należy złożyć kompletne ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

Karta zgłoszenia do programu opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Ankieta potrzeb

  Dla osoby pełniącej rolę opiekuna

  • Kwestionariusz osobowy (formularz do ubezpieczeń, oświadczenie do ubezpieczeń)
  • PIT 2
  • Oświadczenie opiekuna