Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

Oferujemy BEZPŁATNĄ POMOC osobom będącym w kryzysie:

 • Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i pedagogiczne
 • Udział w terapii, grupach wsparcia i samopomocy
 • Schronienie

Telefony:

76 72 43 467

Adresatem wsparcia mogą być:

Mieszkańcy z terenu powiatu legnickiego.

AKTUALNOŚCI

(w tym miejscu będą umieszczane informacje o bieżącej pracy Ośrodka)

KONTAKT

Porady prawne i psychologiczne udzielane będą po wcześniejszym umówieniu:

 • osobistym (pokój 355) lub
 • telefonicznym pod numerem telefonu: 76 72 43 467

Poradnictwo socjalne nie wymaga wcześniejszego umówienia wizyty –pokój 352

Zapraszamy:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 – 15.00

Adres Ośrodka:

pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

Budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy, III piętro, pokój 355

Telefon:

76 72 43 467

e-mail:

pcpr@powiat-legnicki.eu

Kadra OIK

Pomocy w OIK udzielają:

Anna Sobańska – główny specjalista Interwencji Kryzysowej / pedagog

od poniedziałku do piątku godz. 8:00 – 15:00

Dorota Zarzycka psycholog

wtorek 12:00 – 16:00

środa 8:30 – 10:30

Rafał Dorobek psycholog

wtorek 16:00 – 18:00

(pomoc udzielana osobom stosującym przemoc)

Katarzyna Jasielewicz psycholog

środa 11:30 – 15:30

Grażyna Ratajczak-Antoniewicz – radca prawny

czwartek 13:00 – 15:00

(pomoc udzielana osobom stosującym przemoc)

Beata Matysek – adwokat

czwartek 15:30 – 17:30

Elżbieta Bebel – starszy specjalista pracy socjalnej

od poniedziałku do piątku godz. 8:00-15:00

OFERTA

Specjalistyczne wsparcie i poradnictwo indywidualne:

 • PSYCHOLOGICZNE, w tym dla osób doświadczających przemocy:
  • w każdy wtorek, godz. 12:00 – 16:00
  • w każdą środę, godz. 8:30 – 10:30 oraz godz. 11:30 – 15:30
 • PSYCHOLOGICZNE, dla osób stosujących przemoc:
  • w każdy wtorek, godz. 16:00 – 18:00
 • PRAWNE, w tym dla osób doświadczających przemocy:
  • w każdy czwartek, godz. 15:30 – 17:30
 • PRAWNE, dla osób stosujących przemoc:
  • w każdy czwartek, godz. 13:00 – 15:00
 • SOCJALNE:
  • od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PCPR, tj. od 7:00 do 15:00.

Wsparcie grupowe – oferta skierowana do:

 1. osób DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY (kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych)

Grupie wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; raz w tygodniu, czas trwania jednego spotkania – 1 godz., w godzinach popołudniowych.

Akademii dobrego rodzica dla rodziców/opiekunów chcących lepiej zrozumieć swoje dziecko; cztery spotkania, raz w miesiącu w godzinach popołudniowych, od 1,5 do 3 godzin (wg potrzeb).

Zajęciach dla dzieci zagrożonych bądź narażonych na przemoc w rodzinie, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym; czas trwania zajęć ok. 1,5 godziny, raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Trwa nabór osób do udziału w zajęciach!

2. osób STOSUJĄCYCH PRZEMOC w rodzinie:

Programie korekcyjno-edukacyjnym osoby, które pragną poprawić relacje w swojej rodzinie, stosujących przemocy w rodzinie. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnych konsultacji oraz grupowych spotkań o charakterze warsztatowym.

Trwa nabór osób do udziału w programie!

Zapewnienie SCHRONIENIA:

Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i znajdujących się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych.

Powiat Legnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy ma zabezpieczone:

 • 2 miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu „Związek Maryjny”;
 • 2 miejsca w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującymi opiekę nad dziećmi (powiat lubański).

Pobyt w obu Ośrodkach jest całodobowy i okresowy. Osoby tam kierowane, już na miejscu obejmowane są pomocą (w tym specjalistyczną: psychologiczno-terapeutyczną, prawną, socjalną)
w zakresie i formie dostosowywanej do indywidualnych potrzeb.

W sytuacjach nagłych:

 • … jeśli zaistnieje potrzeba umieszczenia osoby/osób, w którymś z Ośrodków prosimy
  o kontakt telefoniczny – kom. 605 552 099. W innych przypadkach prosimy o kontakt
  z Powiatowym Centrum OIK w Legnicy pod numerem telefonu 76 72 43 467, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00;
 • … w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, istnieje możliwość objęcie wsparciem psychologicznym (osoby/osób lub grupy dotkniętej wspólnym kryzysem) w miejscu zdarzenia. Kontakt pod numerem telefonu: 605 552 099 lub 76 72 43 467.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego,
w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach., można udzielić schronienia na okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się
w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie
i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/interwencja-kryzysowa

O przemocy

(tutaj zostaną zamieszczone treści o przemocy)

Gdzie szukać pomocy

(tutaj będą zamieszczone opisy placówek pomocowych + linki)

Przydatne linki i materiały