RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przy Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, reprezentowane przez Dyrektora Joannę Bałasz (nr tel. 76 7243470, adres e-mail: pcpr@powiat-legnicki.eu).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: iod@powiat-legnicki.eu lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pl. Słowiański 1, 59 – 220 Legnica z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na podstawie RODO.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz umów cywilnoprawnych,
  • obsługi praw pracowniczych zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • obsługi procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, – w pozostałych przypadkach dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z instrukcją archiwalną i jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy,
  • sprostowania danych (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: – osoba, której dane osobowe dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której dane osobowe dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane osobowe dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej prze tą osobę,
  • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.