Sport kultura rehabilitacja i turystyka

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.      

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.


Wniosek o dofinansowanie składa się do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.


Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.


Ze środków PFRON, będących w dyspozycji PCPR, mogą być także dofinansowane koszty turystyki i rekreacji zagranicznej.                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie do organizacji sportu, rekreacji, turystyki i kultury na rok 2020 należy składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

https://sow.pfron.org.pl/


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO 30.11.2019 R.
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON.    

Likwidacja barier – Kontakt

Joanna Naborczyk

III piętro, pokój 309

tel. 76 7243486