Formy wsparcia dla rodzin zastępczych

Formy wsparcia przysługują rodzinom zastępczym

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.


Świadczenia i dodatki przyznaje się rodzinom  od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.


Świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek, o którym mowa powyżej rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:


– 746,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
– 1131,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej,
rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227,00 zł miesięcznie na pokrycie
zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, o którym mowa w art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mowa w art. 81, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2.


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym” art. 80 ust. 1a.


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:


1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
2) świadczenie na pokrycie:


• niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
• kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.


Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na: czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji.


Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może przyznać raz do roku świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.


Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienie funkcji rodziny
zastępczej zawodowej.


Rodziny zastępcze mogą korzystać z wsparcia specjalistycznego ( prawnego, psychologicznego, pedagogicznego) oraz mogą uczestniczyć w grupach wsparcia, szkoleniach podnoszących kompetencje opiekuńczo – wychowawcze.

Osoba do kontaktu: Beata Dominiak tel. 76-72-43-542