Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim

02 października, 2023

Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim

W dniu 15.09.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbył się  „Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących usługi społeczne. Wydarzenie było okazją do podsumowania działań realizowanych przez Powiat Legnicki w ramach projektu grantowego np. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie  mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Gospodarzem wydarzenia był Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki. Wśród zaproszonych gości obecni byli także partnerzy realizowanego projektu: Pani Iwona Niedojadło – Fundacja Flexi Mind oraz dr Rafał Bakalarczyk – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Organizatorem „Dnia otwartego” było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom powiatu oraz pracownikom jednostek  działających w obszarze pomocy społecznej różnorodnych form wsparcia środowiskowego, z którego mogą korzystać w szczególności seniorzy, wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnością, przewlekle chore czy osoby w kryzysie, w tym kryzysie psychicznym.

„Dzień otwarty środowiskowych usług społecznych w Powiecie Legnickim” był także okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach zadania grantowego. Podczas spotkania Starosta Legnicki – Pan Adam Babuśka wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Panią Joanną Bałasz, wręczyli podziękowania wszystkim realizatorom usług społecznych, dostępnych w ramach projektu. Wręczane statuetki w kształcie domków, symbolicznie podkreśliły wymiar wsparcia kierowanego nie tylko do poszczególnych mieszkańców powiatu ale też niekiedy do całej rodziny.

W drugiej części spotkania zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną na temat działań w ramach deinstytucjonalizacji usług społecznych w Powiecie Legnickim, po której odbyły się prelekcje i wystąpienia  realizatorów usług społecznych w środowisku oraz  usług realizowanych w Punkcie Usług Środowiskowych, działającym przy PCPR.   Poruszono tematykę problemów osób niepełnosprawnych, seniorów oraz  wychowanków pieczy zastępczej,  a także  zagadnienia dotyczące teleopieki   i mieszkalnictwa chronionego. Na zakończenie spotkania mieszkańcy mieszkań wspieranych i treningowych opowiedzieli o swoim treningu samodzielności w nowopowstałych mieszkaniach chronionych. Każdej z wypowiedzi towarzyszyła radość i wzruszenie.

Podczas spotkania swoją ofertę usług przedstawili także pracownicy Punktu Usług Środowiskowych. Na uczestników wydarzenia czekały materiały edukacyjne na temat usług środowiskowych, które będą realizowane przez Powiat Legnicki do 2024 roku.  Oferta Punktu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Rozdano ponad 200 informatorów  i wizytówek.

 

https://www.legnica.fm/audycje/audycje-powiat-legnicki-ma-glos/50590-pilotazowy-program-nowych-uslug-srodowiskowych-powiat-zdal-na-szostke-foto