„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

03 listopada, 2022

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

 

 

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Legnickim Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1.678.000,00 PLN z czego ze środków europejskich 1.414.218,40 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

W ramach zaplanowanych działań na terenie powiatu legnickiego  powstanie mi.in. 7 mieszkań chronionych, w których okresowo będą mogli zamieszkać mieszkańcy powiatu znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej wiekiem, niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą lub kryzysem, a także pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej. W mieszkaniach chronionych mieszkańcy będą mieli zagwarantowane usługi bytowe oraz wsparcie specjalistyczne lub, w razie potrzeby, usługi opiekuńcze.