Środowiskowe Domy Samopomocy

Na terenie Powiatu Legnickiego funkcjonują 2 Środowiskowe Domy Samopomocy:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 (60 miejsc)
  ul. Sobieskiego 2
  59-225 Chojnów
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 (60 miejsc)
  ul. M. Reja 3
  59-225 Chojnów

Są to placówki pobytu dziennego typu A, B, C, D dla osób dorosłych:

– przewlekle psychicznie chorych,

– z niepełnosprawnością intelektualną,

– wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

– ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

            Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego oraz doskonalenie umiejętności już nabytych.

Wniosek o skierowanie do ośrodka wsparcia składa się w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Do wniosku o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy należy załączyć zaświadczenie lekarskie (psychiatry lub neurologa) o posiadanej chorobie, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia z poświadczeniem o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ośrodka wsparcia oraz w przypadku posiadania – orzeczenie o niepełnosprawności.

Korzystanie z usług świadczonych w Środowiskowych Domach Samopomocy jest nieodpłatne.

 Usługi realizowane w domu obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 2. trening umiejętności interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów,
 3. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
 4. trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 5. poradnictwo psychologiczne;
 6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 7. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 8. niezbędną opiekę;
 9. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
 10. gorący posiłek.