SZKOLENIE W ZAKRESIE TRENINGU KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

08 września, 2023

SZKOLENIE W ZAKRESIE TRENINGU KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

W dniu 6 września 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zorganizowało szkolenie  w zakresie treningu kompetencji wychowawczych z elementami TZA ART. I TUS przeprowadzone przez trenerów TUS i TZA ART. (pracowników PCPR
w Legnicy) w Hotelu Qubus w Legnicy. W szkoleniu wzięło udział 15 rodzin zastępczych, potrzebujących wsparcia z uwagi na wychowanie dzieci, które wymagają szczególnej  uwagi ze względu na problemy rozwojowe lub zaburzenia emocjonalno-społeczne. Przeprowadzony trening umiejętności wychowawczych składał się z 2 bloków tematycznych. Pierwszy skoncentrowany był na przemocy, agresji i złości oraz sposobach radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami w postaci Treningu Kontroli Złości. Podczas warsztatów pod okiem trenerów TAZ ART każdy z uczestników szkolenia mógł przetrenować umiejętność  radzenia sobie z trudną sytuacją i opanowaniem złości. Drugi blok szkolenia dotyczył treningu umiejętności prospołecznych z nakierowaniem na mówienie i przyjmowanie komplementów oraz podnoszeniem własnej wartości oraz wartości u dzieci w pieczy zastępczej.

Każdy uczestnik otrzymała materiały treningowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Działanie było realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie  mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza chętne rodziny zastępcze oraz mieszkańców Powiatu Legnickiego do udziału z kolejnym szkoleniu w zakresie treningu kompetencji wychowawczych z elementami TZA ART. I TUS, które odbędzie się po skompletowaniu grupy.