Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / POMOC OSOBOM NIEPEŁNOPSRAWNYM / Rehabilitacja Społeczna / Sprzęt rehabilitacyjny
           

 

           
     
 

Sprzęt rehabilitacyjny

 

 

Zgodnie z definicją słownikową sprzęt rehabilitacyjny, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 

 

 

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny pod warunkiem, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty: 

 

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

  oraz jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

   

  O takie dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

   

  Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony na odpowiednim formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Wniosek może być złożony w każdym czasie.

  Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

   

  Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

   

  Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Legnickiego a osobą niepełnosprawną.

   

  Druki wniosków o dofinansowanie 

   

  Pobierz wniosek: 

   

  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego


  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

   

   

  są również dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) 


   

  Podstawa prawna:


  Ustawa z. dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123. poz. 776 z późn. zni.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, pozwól ze zm.)

   

   

  Likwidacja barier - Kontakt

  Joanna Naborczyk

  III piętro, pokój 309

  tel. 76 7243486

   

        

 
Prepare to print