Menu
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!
Home / O NAS / Kadra PCPR / home / Strona główna
 -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Legnicy
informuję że posiada środki

na rok 2020 z zakresu

rehabilitacji społecznej na:

 

- dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numeram: 767243486, lub na stronie http://www.pcpr.legnica.pl/ a także na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/  zakładka informator 2020 gdzie można złożyć wniosek w aplikacji drogą elektroniczną.

 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 

wniosek

 

sprzet rehabilitacyjny

 

 wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

bariery techniczne

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

w komunikowaniu sie

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

INFORMUJE,

że od dnia 26.X.2020 roku

poradnictwo i wsparcie specjalistyczne, skierowane do mieszkańców
z terenu powiatu legnickiego, będzie udzielane w formie telefonicznej w dotychczasowych terminach i porach.

Przy telefonach dyżury będą pełnili:

Psycholog dla sprawców przemocy:

 

         w każdy wtorek, godz. 1600-1800

Psycholog:  w każdą środę, godz. 830-1030

Prawnik dla sprawców przemocy:

          w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca, godz. 1300-1500

Prawnik:  w każdy czwartek, godz. 1530-1730

Psycholog:  w każdy piątek, godz. 1300-1700

pod numerem telefonu 76 72 43 467

Ze względu na przyjętą formę udzielania porad, kontakt
z psychologiem czy prawnikiem   NIE WYMAGA wcześniejszej rejestracji.

 

Świadczona w tej formie, nieodpłatna pomoc
będzie kontynuowana do odwołania

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Aktywny samorząd 2020 w systemie SOW

 

Od 1 marca 2020 roku zostały uruchomione elektroniczne nabory umożliwiajace wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" drogą elektroniczną, w Systemie SOWInformujemy również że zgodnie z nowymi zasadami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 1. W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 2. W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.
więcej informacji:
 
 
termin skłdania wniosków:
Moduł II semestr letni - 31.03.2020
Moduł I - 31.08.2020

 

 pfron

 

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW

 

więcej informacji: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/skladanie-wnioskow-w-sow-w-2020-roku/index.html

 

  pfron

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuję,

że z dniem 1 sycznia 2020 roku

nastąpi zmiana wzorów wniosków o dofinansowanie

ze środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe wzory wniosków będa dostępne od dnia 31.12.2019

 

wzory wniosków obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.:

 

turnusy rehabilitacyjne:

 

wniosek

wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego  

 

wymagane załączniki:

 1. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równowżne,
 2. Wniosek lekarza o skierownie na turnus rehabilitacyjny  sporządzony nie wczeniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku

 

 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 

wniosek

wymagane załączniki:

 

 

1.      Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa
w art. 1, art. 5, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm) - oryginał do wglądu

2.      faktura określającą cenę nabycia z wyodrębniona kwotą opłacaną
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Albo

3.      Oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji

kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

4.      Kopia dokumentu potwierdzającego sprawowanie funkcji przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego wnioskodawcy), opiekuna prawnego lub pełnomocnika w przypadku posiadania  - oryginał do wglądu - o ile dotyczy

 

 

likwidacja barier:

 

architektonicznych:

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

wymagane załączniki:

 

 

 1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm) - oryginał do wglądu
 2. Kopia orzeczeń lub kopia wniosków z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm) osób mieszkających wspólniez Wnioskodawcą w przypadku takich osób - oryginał do wglądu
 3.  Aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistęo specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności zawierający szczegółowy opis schorzenia i uzasadniające likwidację barier architektonicznych, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku
 4. Udokumentowana podstawa prawna zameldowana w lokalu , w którym manastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu)
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego sprawowanie funkcji przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego Wnioskodawcy), opiekuna prawnego lub pełnomocnika w przypadku jego posiadania - oryginał do wglądu - o ile dotyczy
 6. Udokumentowanie posiadania ewentualnych innych źródeł finansowani

DO II ETAPU
 1. Projekt
 2. Pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach)
 3. Zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego naprzeprowadzenie wnioskowanych prac (jeśli taka zgoda jestwymagana)
 4.  Kosztorys

 

 

technicznych

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

w komunikowaniu sie

 

wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

sprzet rehabilitacyjny

 

 wniosek

zaświadczenie od lekarza specjalisty

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie do organizacji sportu, rekreacji, turystyki i kultury na rok 2020 należy składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

 

https://sow.pfron.org.pl/


TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO 30.11.2019 R.

 

  wtz2

 

 

  zatrudnienie2

 

Program Aktywny Samorząd Moduł II

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II należy składać od w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

 

https://sow.pfron.org.pl/


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY

DO DNIA 31.10.2019
DO WNISOKU ZŁOŻONEGO PO TERMINIE

TJ PO DNIU 10.10.2019 r. 

NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK - Załącznik - prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach Pilotażowego programu Aktywny samorząd - dostępny w załącznikach w systemie SOW

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

--- loga ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Aktywny Samorząd Moduł II

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II należy składać od w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW:

https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny. Informacje jak uzyskać profil zaufany znajdują się na stronie: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

 

Wnioski należy składać do dnia 10 października 2019 r.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/ Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek  o dofinansowanie na Moduł II w roku akedemickim 2019/2020 semestr zimowy w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON  dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony nawet do 800 zł , więcej informacj: 

 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto-/index.html

 

 

 

w roku bieżącym można również składać wnioski w wersji papierowej, wnioski należy składać w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1, pokój 309 do dnia 10 październik 2019 r. 

 

Wniosek

oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8  
Załącznik nr 9  
Załącznik nr 10 
Załącznik nr 11  
Załącznik nr 12

Załącznik nr 13 
Załącznik nr 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

 

 OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOSWIKO URZĘDNICZE

 

 OGŁOSZENIE

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebują opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę - na Ciebie! Przywróć dzieciom wiarę!

czytaj więcej

 

plakatrz

 


 

 

 

 

  ZAKUP WÓZKA O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU"AKTYWNY SAMORZĄD"

 

 

 

 

Informujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd". W ramach programu realizowany będzie  m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe zasady relizacji programu znajdują się dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 r. (Załącznik do Uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.),

Wnioski można składać w wersji papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy do dnia 31.08.2019 r.

 

 

WNIOSEK

WKŁADKA 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-przywraca-dofinansowania-na-wozki-o-napedzie-elektrycznym/  

 

 

 

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające:

1. Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Zatrudnione, uczące się lub mające potwierdzoną opinię eksperta PFRON, dotyczącą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
3. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej albo zatrudnienie.
4. Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), posiadane przez wnioskodawcę i potwierdzone przez NFZ, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi minimum 10 proc. ceny brutto zakupu. Nie może on pochodzić tylko ze środków PFRON. Oznacza to, że może pochodzić z NFZ i dotyczyć zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny). Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 1 programu wynosi - 10.000 zł.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

1. Posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

2. Osoby, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1 pokój 308, 309 ,lub pod nr telefonu 76 72 43 486

 

 

 

ZMIANY W PROGRAMIE AKTYWNY SAMORZĄD

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w legnicy informuje, że z dniem 17 lipca 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 wprowadził modyfikację dokumentu "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotazowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2019. Zmiany dotyczą:

 

 1. Moduł I Obszar C Zadanie 1-pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przeznaczone dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego;
 2. Moduł II - możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy, na pokrycie innych kosztów kształcenia-o 800 złotych z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP- i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON

 

 

aktualne kierunki działań 2019

 

 

 

PLAKAT

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD” 2019

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Legnicy od 15 marca 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

 

 

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie A1 i A4 – oprzyrządowanie samochodu
 • Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie B1, B3, B4 – sprzęt elektroniczny
 • Zadanie B2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
 • Zadanie B5 – sprzęt elektroniczny – serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie C2 – skuter, wózek inwalidzki – serwis
 • Zadanie C3 – proteza kończyny
 • Zadanie C4 – proteza kończyny – serwis
 • Zadanie C5 – skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D – opieka dla osoby zależnej

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

 

 

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I

od 15.03.2019 r. do 30.08.2019r.

MODUŁ II

od 15.02.2019 r.
do 30.03.2019 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

od 01.09.2019r.
do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Legnicy, Plac Słowiański 1, pokój nr 308 w godzinach  7:00-15:00.

Informacje telefoniczne pod nr tel.:. 76 72 43 486 

 

 

Aktywny samorząd" - treść programu

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018 ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP W ZAKŁADCE O NAS> BUDŻET

 

 

http://pcpr.bip.gov.pl/budzet/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2018.html

 

 

 

 

 

 
     
     
     
Prepare to print