NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

12 stycznia, 2022

 NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

          NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami z terenu powiatu legnickiego mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Projekt będzie realizowany w dwóch formach – świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu, a także świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. Na realizację Programu Powiat Legnicki pozyskał środki finansowe
w wysokości blisko 1 miliona złotych.  Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy
w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Z usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać w 2022 r. łącznie 70  osób, w tym 30 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 40 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Taka forma opieki obejmie m.in. pomoc w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków, w spożywaniu posiłków lub karmieniu, w sprzątaniu lokum, w załatwianiu spraw urzędowych
i regulowaniu opłat domowych, przy ubieraniu się, przy przemieszczaniu się, przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w  zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego. Maksymalna liczba bezpłatnych godzin opieki dla jednej osoby   w ciągu roku to 240. Usługi te będą mogły być realizowane przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 6.00 – 22.00.  Osoba niepełnosprawna lub członkowie rodzin czy opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z  orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają zagwarantowaną możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa świadczona w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce gwarantującej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym może być realizowana w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, w ośrodku czy placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną   do rejestru właściwego wojewody lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię powiatu realizującego Program. Usługi całodobowej opieki wytchnieniowej  zapewni m.in.  jeden z domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu. Z takiej formy wsparcia będzie mogło skorzystać w tym roku – zgodnie z pozyskanymi środkami z Programu  –  40  osób, w tym 10  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 30 dorosłych osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła spędzić we wspomnianych placówkach maksymalnie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym  usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także  usługi finansowane  w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przy przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą  uwzględniane potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia lub stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego lub internatu.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do Programu oraz wymaganych dokumentach,  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1, pok. 308, tel. 76 7243486.